Консультації

Консультації органам місцевого самоврядування надають регіональні консультанти Офісів реформ в РВ АМУ перейти до контактів.

 

Чи вказано в нормативних документах кількість членів опікунської ради при виконавчому комітеті сільської ради ОТГ? Чи є Типове положення про опікунську раду при виконавчому комітеті?

Діяльність опікунської ради регулюється Правилами опіки та піклування, затвердженими наказом Державного комітету України у справах сім'ї та молоді, Міністерства освіти України, Міністерства охорони здоров'я України, Міністерства праці та соціальної політики України від 26.05.99 № 34/166/131/88.
Кількість членів опікунської ради та Типове положення на сьогодні чинним законодавством не визначається.

Яким документом органу місцевого самоврядування (розпорядженням міського голови чи рішенням виконавчого комітету) необхідно визначити уповноваженими особами (старост та спеціалістів відділу соціального захисту) на складання актів обстеження матеріально-побутових умов сім’ї для призначення державних соціальних допомог на території міської ради (ОТГ), що передбачено Положенням «Про головного державного соціального інспектора та державного соціального інспектора» затвердженого постановою Кабінету Міністрів України № 1091 від 21.08.2001 та постановою Кабінету Міністрів України №18 від 16.01.2019 «Про внесення змін до Положення про головного державного соціального інспектора»? Чи можуть бути цими уповноваженими працівники комунального закладу (центр соціальних служб для сім’ї, дітей та молоді)?
Відповідно до Положення про головного державного соціального інспектора та державного соціального інспектора, затвердженого постановою КМУ від 21.08.2001 № 1091 (далі – Положення) в об’єднаних територіальних громадах (ОТГ) акти обстеження матеріально-побутових умов сім’ї складаються уповноваженими особами виконавчих органів сільських, селищних, міських рад ОТГ.
 
Щодо документів, якими визначають уповноважену особу на складання актів обстеження
Повноваження працівників визначаються посадовими інструкціями або іншим документом. Місцеве самоврядування в цьому питанні надзвичайно гнучке: все залежить від повноважень, які сільський/селищний/міський голова передав на здійснення іншим посадовим особам. Уповноважити особу на складання актів обстеження може як голова, так і керівник виконавчого органу (якщо йому надано головою таке повноваження).
Що стосується старост, то відповідно до частини сьомої статті 14-1 Закону України «Про місцеве самоврядування в Україні» порядок організації роботи старости визначається цим та іншими законами, а також Положенням про старосту, затвердженим сільською, селищною, міською радою. Тобто, рада повинна внести зміни до відповідного Положення про старосту та уповноважити його на складання актів обстеження.
 
Щодо можливості складання актів обстеження комунальними закладами.
Відповідно до Положення акти обстеження складаються уповноваженими особами виконавчих органів сільських, селищних, міських рад ОТГ. Цими уповноваженими особами можуть бути будь які працівники виконавчого органу (не тільки посадові особи). Оскільки працівники комунальних закладів не є працівниками ОМС, вони не можуть складати акти обстеження.
Як визнавати результати підвищення кваліфікації педагогічних працівників за наявності сертифіката?

Відповідно до абзацу першого частини другої статті 59 Закону України «Про освіту» підвищення кваліфікації може здійснюватися за різними видами (навчання за освітньою програмою, стажування, участь у сертифікаційних програмах, тренінгах, семінарах, семінарах-практикумах, семінарах-нарадах, семінарах-тренінгах, вебінарах, майстер-класах тощо) та у різних формах (інституційна, дуальна, на робочому місці (на виробництві) тощо). При цьому звертаємо увагу, що педагогічні та науково-педагогічні працівники мають право підвищувати кваліфікацію у закладах освіти, що мають ліцензію на підвищення кваліфікації або провадять освітню діяльність за акредитованою освітньою програмою. Результати підвищення кваліфікації у таких закладах освіти не потребують окремого визнання і підтвердження.

Окрім того, відповідно до абзацу третього частини другої статті 59 Закону України «Про освіту» педагогічні та науково-педагогічні працівники мають право підвищувати кваліфікацію в інших суб’єктів освітньої діяльності, фізичних та юридичних осіб. Результати підвищення кваліфікації педагогічного (науково-педагогічного) працівника у таких суб’єктів визнаються окремим рішенням педагогічної (вченої) ради. Умови і порядок визнання результатів підвищення кваліфікації у таких суб’єктів визначаються відповідно до частини шостої цієї статті.

Частина шоста статті 59 Закону України «Про освіту» передбачає, що порядок підвищення кваліфікації педагогічних і науково-педагогічних працівників, включаючи порядок оплати, умови і порядок визнання результатів підвищення кваліфікації, затверджується Кабінетом Міністрів України.

Оскільки станом на 20 лютого 2019 року порядок визнання результатів підвищення кваліфікації ще не розроблений і не затверджений Кабінетом Міністрів України, рішення щодо визнання результатів підвищення кваліфікації приймає педагогічна рада. Рекомендуємо звертати увагу на відповідність курсу, зазначеного у сертифікаті, займаній посаді педагогічного працівника. Насамперед, на нашу думку, слід враховувати підвищення кваліфікації за фахом, із питань психолого-педагогічної діяльності та інклюзивної освіти та ін.

Аналітичний центр АМУ

В ОТГ був створений опорний заклад з двома філіями. Директори приєднаних шкіл були попереджені за 2 місяці про істотні зміни в умовах праці. Який правильний запис треба зробити таким працівникам у трудових книжках. Звільнено з директора та прийнято на завідувача філії опорного закладу? Чи звільнено за переведенням на посаду? Будь ласка, допоможіть у формулюванні запису до трудової книжки такого працівника з повним посиланням на пункти та статті КЗпП України для даного запису.
Щодо порядку ведення трудових книжок
Відповідно до п 2.3. Інструкції про порядок ведення трудових книжок працівників, затвердженої наказом Мінпраці, Мінʼюсту та Мінсоцзахисту від 29.07.1993 № 58, зареєстрованої у Мінʼюсті 17.08.1993 за № 110 (далі ‒ Інструкція), записи в трудовій книжці при звільненні або переведенні на іншу роботу повинні провадитись у точній відповідності з формулюванням чинного законодавства і з посиланням на відповідну статтю, пункт закону.
Згідно з п. 2.4. інструкції всі записи в трудовій книжці про прийняття на роботу, переведення на іншу постійну роботу або звільнення, а також про нагороди та заохочення вносяться власником або уповноваженим ним органом після  видання наказу (розпорядження), але не пізніше тижневого строку, а в разі звільнення ‒ у день звільнення і повинні точно відповідати тексту наказу (розпорядження). При цьому записи виконуються арабськими цифрами (число і місяць двозначними). Наприклад, якщо робітник або службовець прийнятий на роботу 5 січня 1993 р., у графі 2 трудової книжки записується «05.01.1993». Звертаємо увагу, що записи виконуються акуратно, ручкою кульковою або з пером, чорнилом чорного, синього або фіолетового кольорів, і завіряються печаткою запис про звільнення, а також відомості про нагородження та заохочення. 
 
Щодо запису у трудовій книжці про переведення директора школи на посаду завідувача філією
Згідно з частиною четвертою статті 36 Кодексу законів про працю України у разі зміни власника підприємства, а також у разі його реорганізації (злиття, приєднання, поділу, виділення, перетворення) дія трудового договору працівника продовжується. Припинення трудового договору з ініціативи власника або уповноваженого ним органу можливе лише у разі скорочення чисельності або штату працівників. Директори шкіл були попереджені про зміну істотних умов праці і погодились стати завідувачами філій, що приєднані до опорної школи. У той же час заклади освіти, які вони очолювали, втратили статус юридичної особи і були приєднані до іншої юридичної особи. Таким чином, відповідно до п. 2.28. Інструкції у трудовій книжці робиться запис: «Звільнений з посади директора у звʼязку з переведенням в (назва закладу освіти) згідно п. 5 статті 36 Кодексу законів про працю України». Під записом зазначається посада, підпис та ініціали керівника органу управління освітою, який видав наказ, та ставиться печатка. При цьому в графі 4 вказується номер та дата відповідного наказу (розпорядження).
Наступний запис містить дату у графі 2 трудової книжки, що є наступний робочим днем після дати звільнення (Наприклад, якщо звільнення було «20.02.2019 року», то запис про призначення робиться «21.02.2019 року). У графі 2 зазначається: «Призначений на посаду завідувача філії (повна назва закладу освіти)». Під записом зазначається посада, підпис та ініціали керівника органу управління освітою, який видав наказ. При цьому в графі 4 вказується номер та дата відповідного наказу (розпорядження).
Звертаємо увагу, що відповідно до абзацу третього п. 2.4. Інструкції печаткою завіряються запис про звільнення, а також відомості про нагородження та заохочення.
Аналітичний центр АМУ
1. Чи є ОТГ (місто + навколишні села) тією одиницею, в рамках якої ведеться облік дітей дошкільного, шкільного віку та учнів? 2. До реєстру включаються діти, що проживають на відповідній території, то хто має надати інформацію до відділу освіти про таких дітей, якщо вони не відвідували жоден освітній заклад? (раніше інформацію збирали вчителі чи вихователі, які обходили вулиці, закріплені за навчальним закладом, тепер заборонено їх залучати до обліку). Жодна установа нашої ОТГ облік жителів не веде. 3. Чи вноситься до статистичного звіту (форма 77 -РВК) інформація про кількість дітей шкільного віку, які навчаються в ПТУ та ВНЗ, якщо на території нашого району та ОТГ таких закладів немає? 4. Відділ освіти як уповноважений орган відповідає за ведення реєстру чи за облік дітей, які фактично проживають на території?5. Як перевірити чи всі діти шкільного віку навчаються? Хто несе відповідальність за те, що дитина не охоплена навчанням?

Щодо ОТГ як одиниці, в якій здійснюється облік дітей та учнів шкільного віку

Відповідно до пункту 4 Порядку обліку дітей дошкільного, шкільного віку та учнів (далі ‒ Порядок), затвердженого постановою Кабінету Міністрів України від 13 вересня 2017 року № 684, облік дітей дошкільного та шкільного віку ведеться в межах відповідної адміністративно-територіальної одиниці (району, міста, району у місті, селища, села). При цьому звертаємо увагу, що міські, селищні, сільські ради, у тому числі об’єднаних територіальних громад, їх виконавчі органи (далі - уповноважені органи) організовують ведення обліку дітей шкільного віку.

Згідно з частиною першої статті 3 Закону України «Про добровільне обʼєднання територіальних громад» суб’єктами добровільного об’єднання територіальних громад є суміжні територіальні громади сіл, селищ, міст. Отже, облік дітей дошкільного, шкільного віку та учнів ведеться у межах ОТГ, тобто як в адміністративному центри громади, так і в навколишніх селах.

Щодо уповноважених осіб, які можуть надавати інформацію про дітей та учнів, які не відвідують заклади освіти

Відповідно до абзацу другого пункту 4 Порядку міська, селищна, сільська ради ОТГ та її виконавчий орган (далі - уповноважений орган), у Вашому випадку Відділ освіти, має право залучати відповідні територіальних органів Національної поліції та служби у справах дітей для організації ведення обліку дітей шкільного віку. Таким чином, територіальні органи Національної поліції та служби у справах дітей мають виявляти дітей та учнів, які не відвідують заклади освіти, й інформацію про них надавати уповноваженому органу, що веде облік дітей дошкільного, шкільного віку та учнів (Відділу освіти).

При цьому дійсно зауважуємо, що відповідно до абзацу пʼятого пункту 7 Порядку залучення працівників закладів освіти до організації та ведення обліку дітей дошкільного та шкільного віку забороняється.

Щодо внесення інформації про кількість дітей шкільного віку, які навчаються в ПТУ та ВНЗ, до статистичного звіту (форма 77 -РВК)

Форму звітності 77-РВК затверджено наказом Міністерства освіти і науки України від 27.08.2018 року № 938 «Про затвердження форми звітності про кількість дітей шкільного віку та інструкції щодо її заповнення». Відповідно до пункту 1 розділу третього  Інструкції, що додається до наказу, облік дітей шкільного віку на підставі реєстру про них здійснюється структурними підрозділами (посадовими особами) уповноважених органів районних, районних у містах державних адміністрацій, міських, селищних, сільських рад, у тому числі об’єднаних територіальних громад, їх виконавчих органів. При цьому звертаємо увагу, що до звіту не включаються відомості про осіб, які вже мають повну загальну середню освіту.

Оскільки на території Вашої ОТГ відсутні заклади професійної (професійно-технічної) та вищої освіти, відповідно й у Вашому реєстрі відсутній облік здобувачів освіти цих установ, адже вони перебувають у межах іншої адміністративно-територіальної одиниці. Таким чином, Ви не заповнюєте відповідні рядки Форми звітності 77-РВК, оскільки дані в реєстрі мають відповідати даним, поданим у статистичному звіті.

Щодо поняття обліку та ведення реєстру

Відповідно до підпункту першого пункту 5 Порядку уповноважений орган (Відділ освіти) організовує ведення обліку дітей шкільного віку, які проживають чи перебувають в межах відповідної адміністративно-територіальної одиниці, шляхом створення та постійного оновлення реєстру даних про них (на кожний рік народження окремо). Отже, реєстр є фактично документом, який свідчитиме, що уповноважений орган та інші органи організовують ведення обліку. Тобто інформацію у реєстр вносить виключно уповноважений орган (Відділ освіти), у той час, як подають інформацію до реєстру також і відповідні територіальні органи Національної поліції та служби у справах дітей.

Щодо осіб, відповідальних за ведення обліку

Відповідальними за ведення обліку є районні, районні у містах держадміністрації та міські, селищні, сільські ради, у тому числі об’єднаних територіальних громад, їх виконавчі органи (далі - уповноважені органи) із залученням відповідних територіальних органів Національної поліції та служб у справах. Згідно з пунктом 10 Порядку у частині обліку своїх здобувачів освіти відповідальними є заклади освіти. Відповідно до абзацу другого пункту 8 Порядку передбачено й відповідальність батьків за внесення достовірної інформації до реєстру.

Аналітичний центр АМУ

Відділ освіти виконавчого комітету міської ради (ОТГ) визначений уповноваженим органом в обліку дітей і підлітків дошкільного та шкільного віку. Створений реєстр вихованців та учнів, які виховуються та навчаються в закладах освіти міської ради (громади). Чи зобовʼязаний відділ освіти вносити до цього реєстру дітей шкільного віку, які навчаються в закладах освіти (ПТУ ВНЗ) після здобуття базової загальної середньої освіти, що не підпорядковані відділу освіти та розташовані за межами міської ради, навіть не в межах району. Якщо так, то як отримати інформацію про таких дітей? До реєстру вносяться особи до 18 років, що зареєстровані на території громади, чи ті, що проживають? Якщо можливо, то порадьте алгоритм із обліку дітей відділом освіти.

Щодо внесення до реєстру дітей шкільного віку, які продовжують навчатись у закладах професійної (професійно-технічної) та вищої освіти

Порядок обліку дітей дошкільного, шкільного віку та учнів (далі ‒ Порядок) затверджений постановою Кабінету Міністрів України від 13 вересня 2017 року № 684. Цей Порядок визначає механізм обліку дітей дошкільного, шкільного віку та учнів, що ведеться з метою забезпечення здобуття ними дошкільної та загальної середньої освіти. Відповідно до абзацу першого пункту 4 Порядку облік дітей дошкільного та шкільного віку ведеться в межах відповідної адміністративно-територіальної одиниці (району, міста, району у місті, селища, села).

У той же час відповідно до абзацу другого пункту 6 Порядку дані дитини шкільного віку видаляються з реєстру у разі:

досягнення нею повноліття;

здобуття нею повної загальної середньої освіти;

наявності письмово підтвердженої інформації про взяття її на облік (включення до реєстру) на території іншої адміністративно-територіальної одиниці;

її вибуття на постійне місце проживання за межі України (з припиненням здобуття загальної середньої освіти в Україні).

Відповідно до пункту 11 Порядку у разі переведення учня до іншого закладу освіти або його відрахування в установленому порядку заклад освіти, з якого переводиться або відраховується учень, подає не пізніше 15 числа наступного місяця відповідному структурному підрозділу дані такого учня, у тому числі місце продовження здобуття ним загальної середньої освіти (заклад освіти). При цьому заклади освіти у разі зарахування учнів, які здобували загальну середню освіту в закладах освіти інших адміністративно-територіальних одиниць, подають не пізніше 15 числа наступного місяця з дня зарахування їх дані уповноваженому органу або його структурному підрозділу адміністративно-територіальної одиниці, на території якої розташовано заклад освіти, у якому учень здобував загальну середню освіту.

Таким чином, у випадку, коли учень продовжує здобувати загальну середню освіту на території іншої адміністративно-територіальної одиниці, заклад освіти, в якому учень здобував освіту за курс базової школи (до 9 класу) подає до 15 вересня поточного року відділу освіти інформацію щодо закладу освіти (наприклад, закладу професійно-технічної освіти іншої адміністративно-територіальної одиниці), де цей учень продовжуватиме здобувати загальну середню освіту. З цією метою заклад освіти, де продовжуватиме навчання учень, має надати довідку про його зарахування до складу здобувачів освіти цього закладу.

Наявність такої довідки свідчитиме про взяття цього учня на облік (включення до реєстру) на території іншої адміністративно-територіальної одиниці. Відповідно до пункту 8 Порядку підтвердженням інформації про місце здобуття освіти (заклад освіти) та форму здобуття освіти є інформація, надана закладами освіти до структурного підрозділу відповідно до цього Порядку. Зважаючи на це, дані цієї дитини шкільного віку видаляються з реєстру однієї адміністративно-територіальної одиниці, де він навчався до 9 класу, та включаються до реєстру іншої адміністративно-територіальної одиниці, де він продовжує здобуття освіти.

Щодо категорій обліку дітей

Відповідно до пункту 8 Порядку до реєстру включають дані дитини, яка проживає на території цієї адміністративно-територіальної одиниці. При цьому, звертаємо увагу, що реєстрація місця проживання дитини не є єдиною підставою встановлення факту її проживання. Отже, до реєстру включають дані всіх дітей та учнів, які проживають на території адміністративно-територіальної одиниці.

Щодо алгоритму дій

Оскільки міська рада визначила уповноваженим підрозділом для обліку дітей дошкільного, шкільного віку та учнів відділ освіти, відповідно особисто керівник відділу освіти відповідає за ведення цього реєстру та призначає внутрішнім наказом виконавця-відповідальну особу за своєчасне внесення змін до реєстру та підготовку статистичного звіту про кількість дітей дошкільного та шкільного віку (зразок та терміни підготовки такого звіту подано в абзаці першому пункту 9 Порядку).

Звертаємо увагу, що згідно з пунктом 6 Порядку структурним підрозділом до реєстру вносяться такі персональні дані дитини шкільного віку: прізвище, ім’я та по батькові (за наявності), дата народження, місце проживання чи перебування, місце навчання (заклад освіти), форма навчання та належність до категорії осіб з особливими освітніми потребами.

Окрім того, зауважуємо, що інформація у реєстрі оновлюється у терміни, встановлені Порядком, за наявності актуальних змін, поданих закладами освіти, чи відповідними територіальними органами Національної поліції та службами у справах дітей організовують ведення обліку дітей шкільного віку.

Аналітичний центр АМУ

В ОТГ був створений відділ освіти без права юридичної особи, як структурний підрозділ селищної ради та призначений за конкурсним відбором начальник відділу освіти як посадова особа місцевого самоврядування. Пізніше, рішенням селищної ради створений відділ освіти селищної ради як юридична особа. 1. Печатка відділу освіти, як юридичної особи, має затверджуватися рішенням сесії, чи наказом начальника відділу освіти? 2. У звʼязку зі створенням відділу освіти як юридичної особи, селищна рада має внести зміни до структури і штатів та ліквідувати відділ освіти як структурний підрозділ селищної ради?

Щодо затвердження печатки

За наявності підстав (наприклад, рішення засновника про утворення юридичної особи) керівник видає відповідний наказ по установі, до якого долучається перелік необхідних печаток і штампів. У той же час, із метою уніфікації за поданням голови селищної ради виконавчий комітет може затвердити зразки печаток виконавчих органів селищної ради.

Щодо ліквідації відділу освіти як структурного підрозділу

Відповідно до пункту 5 частини першої статті 26 Закону України «Про місцеве самоврядування в Україні» виключно на пленарних засіданнях сільської, селищної, міської ради вирішується питання затвердження за пропозицією сільського, селищного, міського голови структури виконавчих органів ради, загальної чисельності апарату ради та її виконавчих органів відповідно до типових штатів, затверджених Кабінетом Міністрів України, витрат на їх утримання. Таким чином, з метою усунення дублювання функцій селищна рада має ліквідувати відділ освіти у звʼязку зі створенням нового виконавчого органу селищної ради у сфері освіти ‒ відділу освіти як юридичної особи.

Аналітичний центр АМУ

У відділі освіти ОТГ за штатним розписом - бухгалтер 1 працівник, який тривалий час відсутній через хворобу. Чи можна взяти на роботу по строковому договору, або за контрактом іншу людину у звʼязку з тривалою відсутністю основного працівника? Як це правильно оформити?

Згідно з статтею 23 Кодексу законів про працю України трудовий договір може бути строковим та таким, що укладається на час виконання певної роботи. При цьому строковий трудовий договір укладається у випадках, коли трудові відносини не можуть бути встановлені на невизначений строк з урахуванням характеру наступної роботи, або умов її виконання, або інтересів працівника та в інших випадках, передбачених законодавчими актами.

Правове становище працівників, що уклали строкові трудові договори, загалом не відрізняється від правового становища працівників, які уклали трудові угоди на невизначений термін. Зокрема, вони також мають право на відпустку, грошову компенсацію за невикористану відпустку та інше. Найсуттєвішою ж відмінністю між безстроковими та строковими трудовими договорами є те, що останні, зазвичай, припиняються внаслідок закінчення строку, на який їх було укладено.

Пунктом 9 Постанови Пленуму Верховного Суду України № 9 від 06.11.1992 «Про практику розгляду судами трудових спорів» передбачено, що при укладенні трудового договору на певний строк цей строк встановлюється угодою сторін і може визначатися не тільки конкретним періодом, але також і настанням певної події, наприклад, повернення на роботу робітниці з відпустки по вагітності, пологах і догляду за дитиною; працівника, який звільнився з роботи в зв’язку із призовом на строкову військову або альтернативну (невійськову) службу. У Вашому випадку при виході на роботу працівника після лікарняного.

Отже, строковий трудовий договір може укладатися для заміни тимчасово відсутнього працівника.

Строкові трудові договори підлягають припиненню після закінчення строку. Однак, самого лише факту закінчення строку договору все одно замало для припинення його дії – для цього необхідно волевиявлення хоча б однієї зі сторін договору. Так, роботодавець, що бажає розірвати трудові відносини, повинен не пізніше, ніж в останній день роботи працівника за строковим договором, видати наказ про його звільнення на підставі п. 2 ч. 1 ст. 36 КЗпП (закінчення строку договору).

Аналітичний центр АМУ

В ОТГ функціонують 2 заклади дошкільної освіти, розташовані недалеко один від одного. У звʼязку з поганим відвідуванням дітей орган місцевого самоврядування хоче приєднати один заклад до іншого і призначити одного завідуючого на 2 заклади. Чи можливий конкурсний відбір при виборі керівника дошкільного закладу? Якими є нормативні підстави для проведення конкурсу?

Щодо реорганізації засновником закладів дошкільної освіти шляхом приєднання

Зазначені Вами заклади дошкільної освіти належать до комунальної власності громади. Звертаємо увагу, що відповідно до підпункту 1 пункту «а» статті 29 Закону України «Про місцеве самоврядування в Україні» до відання виконавчих органів сільських, селищних, міських рад належать управління в межах, визначених радою, майном, що належить до комунальної власності відповідних територіальних громад. Згідно з частиною першою статті 16 Закону України «Про дошкільну освіту» рішення про утворення, реорганізацію, ліквідацію чи перепрофілювання (зміну типу) закладу дошкільної освіти незалежно від підпорядкування, типів і форми власності приймає його засновник (засновники). Згідно з абзацом третім статті 18 Закону України «Про дошкільну освіту» орган управління освітою здійснює прогнозування, забезпечення розвитку дошкільної освіти та мережі закладів дошкільної освіти незалежно від типів і форми власності відповідно до освітніх запитів населення.

Отже, з метою врахування реальних потреб громади у здобутті дітьми дошкільної освіти та раціонального спрямування коштів місцевого бюджету, у звʼязку з проблемою недостатньої наповнюваності закладів дошкільної освіти рада обʼєднаної територіальної громади в межах чинного законодавства має право здійснити їх реорганізацію. При цьому зауважуємо, що однією з форм реорганізації є приєднання однієї юридичної особи до іншої. У разі приєднання одного або кількох суб’єктів господарювання до іншого суб’єкта господарювання до цього останнього переходять усі майнові права та обов’язки приєднаних суб’єктів господарювання.

Щодо необхідності проводити конкурсний відбір на посаду керівника закладу дошкільної освіти

Згідно з частиною другою статті 26 Закону України «Про освіту» керівник закладу освіти призначається засновником у порядку, визначеному законами та установчими документами, з числа претендентів, які вільно володіють державною мовою і мають вищу освіту. При цьому додаткові кваліфікаційні вимоги до керівника та порядок його обрання (призначення) визначаються спеціальними законами та установчими документами закладу освіти.

Відповідно до частини третьої статті 31 Закону України «Про дошкільну освіту» керівника закладу дошкільної освіти призначає на посаду та звільняє з посади засновник (засновники) або уповноважений ним (ними) орган.

Отже, засновник приймає рішення про необхідність проведення конкурсного відбору. Для цього він затверджує Положення про конкурс на посаду керівника закладу освіти. Зауважуємо, що у законодавстві України відсутнє Типове положення про конкурс на посаду керівника закладу дошкільної освіти. Поряд із тим наявне Типове положення про конкурс на посаду керівника державного, комунального закладу загальної середньої освіти, затверджене наказом Міністерства освіти і науки України від 28.03.2018 року № 291. Згідно з пунктом 3 цього Типового положення рішення про проведення конкурсу приймає засновник державного, комунального закладу загальної середньої освіти або уповноважений ним орган (посадова особа) (далі - засновник):

одночасно з прийняттям рішення про утворення нового закладу загальної середньої освіти;

не менше ніж за два місяці до завершення строкового трудового договору (контракту), укладеного з керівником закладу загальної середньої освіти;

упродовж десяти робочих днів з дня дострокового припинення (прийняття рішення про дострокове припинення) договору, укладеного з керівником відповідного закладу загальної середньої освіти, чи визнання попереднього конкурсу таким, що не відбувся.

За аналогією такими підставами можна керуватись засновнику при прийнятті рішення про проведення конкурсу на посаду керівника закладу дошкільної освіти. Оскільки приєднання закладу дошкільної освіти не передбачає утворення нової юридичної особи, а заклад дошкільної освіти, до якого приєднують іншу юридичну особу, вже має призначеного керівника, то підстав для оголошення конкурсу немає. Адже згідно з частиною четвертою статті 36 Кодексу законів про працю України у разі зміни власника підприємства, а також у разі його реорганізації (злиття, приєднання, поділу, виділення, перетворення) дія трудового договору працівника продовжується.

Припинення трудового договору з ініціативи власника або уповноваженого ним органу можливе лише у разі скорочення чисельності або штату працівників. У Вашій ситуації під скорочення може потрапити керівник закладу дошкільної освіти, який очолює заклад освіти, що приєднується. При цьому відповідно до частини першої статті 492 Кодексу законів про працю України про наступне вивільнення працівника персонально попереджують не пізніше ніж за два місяці, якщо колишні істотні умови праці не може бути збережено, а працівник не згоден на продовження роботи в нових умовах.

Аналітичний центр АМУ

 

Чи можна на посаду головного бухгалтера відділу освіти ОТГ призначити людину без вищої освіти, але зі стажем (назвати виконуючим обовʼязки)?
Відповідно до частини четвертої статті 8 Закону України «Про бухгалтерський облік та фінансову звітність в Україні» для забезпечення ведення бухгалтерського обліку підприємство самостійно з дотриманням вимог цього Закону обирає форми  його організації. Однією з цих форм може бути введення до штату підприємства посади бухгалтера або створення бухгалтерської служби на чолі з головним бухгалтером.
Кваліфікаційні характеристики для працівників бухгалтерії визначено у Довіднику кваліфікаційних характеристик професій працівників, затвердженого наказом Міністерства праці та соціальної політики України від 29.12.2004 року № 336. Він є нормативним документом, обов’язковим з питань управління персоналом на підприємствах, в установах і організаціях усіх форм власності та видів економічної діяльності. Згідно з цим документом головний бухгалтер повинен мати повну вищу освіту відповідного напряму підготовки (магістр, спеціаліст) та стаж бухгалтерської роботи за професіями керівників нижчого рівня: для магістра ‒ не менше 2 років, спеціаліста ‒ не менше 3 років.
Щодо призначення на посаду виконувачем обовʼязків
У трудовому законодавстві відсутня пряма заборона призначати на посаду осіб виконувачами обовʼязків. Варто зважити на те, що така практика існує.
Відповідно до частини третьої статті 21 Кодексу законів про працю України особливою формою трудового договору є контракт, в якому строк його дії, права, обовʼязки і відповідальність сторін (в тому числі матеріальна), умови матеріального забезпечення і організації праці працівника, умови розірвання договору, в тому числі дострокового, можуть встановлюватися угодою сторін.
Тобто, якщо визначена Вами особа має вже стаж на керівних посадах не менше 3 років, то Ви можете призначити її виконувачем обовʼязків та укласти контракт з умовою дострокового його припинення у разі появи іншої особи, яка б претендувала б на посаду головного бухгалтера та повністю відповідала б визначеним кваліфікаційним характеристикам. При цьому однією з умов контракту може бути передбачено здобуття вищої освіти згідно з фахом за заочною формою навчання. Це, у разі здобуття відповідної вищої освіти, дозволить згодом призначити визначену Вами особу на посаду головного бухгалтера.
Поряд із тим рекомендуємо піти іншим шляхом.
Щодо призначення на посаду зі збереженням вакансії головного бухгалтера
Відповідно до пункту 5 частини першої статті 26 Закону України «Про місцеве самоврядування в України» до виключної компетенції сільських, селищних та міських рад належить затвердження за пропозицією сільського, селищного, міського голови структури виконавчих органів ради, загальної чисельності апарату ради та її виконавчих органів відповідно до типових штатів, затверджених Кабінетом Міністрів України, витрат на їх утримання.
Зважаючи на це, пропонуємо ввести рішенням ради до складу органу управління освітою (відділу освіти) посаду заступника головного бухгалтера і призначити на неї визначену Вами особу, яка виконуватиме функціональні обовʼязки головного бухгалтера. Так, сама посада головного бухгалтера залишатиметься вакантною, а визначена Вами особа матиме можливість набути стаж бухгалтерської роботи за професіями керівників нижчого рівня та здобути вищу освіту за заочною формою навчання. Після чого Ви зможете призначити її на посаду головного бухгалтера.

Аналітичний центр АМУ

Вертикальні вкладки

 

 

  

Сторінку розроблено в рамках проекту
«Розробка курсу на зміцнення місцевого самоврядування в Україні» (ПУЛЬС)