Консультації

Консультації органам місцевого самоврядування надають регіональні консультанти Офісів реформ в РВ АМУ перейти до контактів.

 

В ОТГ функціонують 2 заклади дошкільної освіти, розташовані недалеко один від одного. У звʼязку з поганим відвідуванням дітей орган місцевого самоврядування хоче приєднати один заклад до іншого і призначити одного завідуючого на 2 заклади. Чи можливий конкурсний відбір при виборі керівника дошкільного закладу? Якими є нормативні підстави для проведення конкурсу?

Щодо реорганізації засновником закладів дошкільної освіти шляхом приєднання

Зазначені Вами заклади дошкільної освіти належать до комунальної власності громади. Звертаємо увагу, що відповідно до підпункту 1 пункту «а» статті 29 Закону України «Про місцеве самоврядування в Україні» до відання виконавчих органів сільських, селищних, міських рад належать управління в межах, визначених радою, майном, що належить до комунальної власності відповідних територіальних громад. Згідно з частиною першою статті 16 Закону України «Про дошкільну освіту» рішення про утворення, реорганізацію, ліквідацію чи перепрофілювання (зміну типу) закладу дошкільної освіти незалежно від підпорядкування, типів і форми власності приймає його засновник (засновники). Згідно з абзацом третім статті 18 Закону України «Про дошкільну освіту» орган управління освітою здійснює прогнозування, забезпечення розвитку дошкільної освіти та мережі закладів дошкільної освіти незалежно від типів і форми власності відповідно до освітніх запитів населення.

Отже, з метою врахування реальних потреб громади у здобутті дітьми дошкільної освіти та раціонального спрямування коштів місцевого бюджету, у звʼязку з проблемою недостатньої наповнюваності закладів дошкільної освіти рада обʼєднаної територіальної громади в межах чинного законодавства має право здійснити їх реорганізацію. При цьому зауважуємо, що однією з форм реорганізації є приєднання однієї юридичної особи до іншої. У разі приєднання одного або кількох суб’єктів господарювання до іншого суб’єкта господарювання до цього останнього переходять усі майнові права та обов’язки приєднаних суб’єктів господарювання.

Щодо необхідності проводити конкурсний відбір на посаду керівника закладу дошкільної освіти

Згідно з частиною другою статті 26 Закону України «Про освіту» керівник закладу освіти призначається засновником у порядку, визначеному законами та установчими документами, з числа претендентів, які вільно володіють державною мовою і мають вищу освіту. При цьому додаткові кваліфікаційні вимоги до керівника та порядок його обрання (призначення) визначаються спеціальними законами та установчими документами закладу освіти.

Відповідно до частини третьої статті 31 Закону України «Про дошкільну освіту» керівника закладу дошкільної освіти призначає на посаду та звільняє з посади засновник (засновники) або уповноважений ним (ними) орган.

Отже, засновник приймає рішення про необхідність проведення конкурсного відбору. Для цього він затверджує Положення про конкурс на посаду керівника закладу освіти. Зауважуємо, що у законодавстві України відсутнє Типове положення про конкурс на посаду керівника закладу дошкільної освіти. Поряд із тим наявне Типове положення про конкурс на посаду керівника державного, комунального закладу загальної середньої освіти, затверджене наказом Міністерства освіти і науки України від 28.03.2018 року № 291. Згідно з пунктом 3 цього Типового положення рішення про проведення конкурсу приймає засновник державного, комунального закладу загальної середньої освіти або уповноважений ним орган (посадова особа) (далі - засновник):

одночасно з прийняттям рішення про утворення нового закладу загальної середньої освіти;

не менше ніж за два місяці до завершення строкового трудового договору (контракту), укладеного з керівником закладу загальної середньої освіти;

упродовж десяти робочих днів з дня дострокового припинення (прийняття рішення про дострокове припинення) договору, укладеного з керівником відповідного закладу загальної середньої освіти, чи визнання попереднього конкурсу таким, що не відбувся.

За аналогією такими підставами можна керуватись засновнику при прийнятті рішення про проведення конкурсу на посаду керівника закладу дошкільної освіти. Оскільки приєднання закладу дошкільної освіти не передбачає утворення нової юридичної особи, а заклад дошкільної освіти, до якого приєднують іншу юридичну особу, вже має призначеного керівника, то підстав для оголошення конкурсу немає. Адже згідно з частиною четвертою статті 36 Кодексу законів про працю України у разі зміни власника підприємства, а також у разі його реорганізації (злиття, приєднання, поділу, виділення, перетворення) дія трудового договору працівника продовжується.

Припинення трудового договору з ініціативи власника або уповноваженого ним органу можливе лише у разі скорочення чисельності або штату працівників. У Вашій ситуації під скорочення може потрапити керівник закладу дошкільної освіти, який очолює заклад освіти, що приєднується. При цьому відповідно до частини першої статті 492 Кодексу законів про працю України про наступне вивільнення працівника персонально попереджують не пізніше ніж за два місяці, якщо колишні істотні умови праці не може бути збережено, а працівник не згоден на продовження роботи в нових умовах.

Аналітичний центр АМУ

 

Чи можна на посаду головного бухгалтера відділу освіти ОТГ призначити людину без вищої освіти, але зі стажем (назвати виконуючим обовʼязки)?
Відповідно до частини четвертої статті 8 Закону України «Про бухгалтерський облік та фінансову звітність в Україні» для забезпечення ведення бухгалтерського обліку підприємство самостійно з дотриманням вимог цього Закону обирає форми  його організації. Однією з цих форм може бути введення до штату підприємства посади бухгалтера або створення бухгалтерської служби на чолі з головним бухгалтером.
Кваліфікаційні характеристики для працівників бухгалтерії визначено у Довіднику кваліфікаційних характеристик професій працівників, затвердженого наказом Міністерства праці та соціальної політики України від 29.12.2004 року № 336. Він є нормативним документом, обов’язковим з питань управління персоналом на підприємствах, в установах і організаціях усіх форм власності та видів економічної діяльності. Згідно з цим документом головний бухгалтер повинен мати повну вищу освіту відповідного напряму підготовки (магістр, спеціаліст) та стаж бухгалтерської роботи за професіями керівників нижчого рівня: для магістра ‒ не менше 2 років, спеціаліста ‒ не менше 3 років.
Щодо призначення на посаду виконувачем обовʼязків
У трудовому законодавстві відсутня пряма заборона призначати на посаду осіб виконувачами обовʼязків. Варто зважити на те, що така практика існує.
Відповідно до частини третьої статті 21 Кодексу законів про працю України особливою формою трудового договору є контракт, в якому строк його дії, права, обовʼязки і відповідальність сторін (в тому числі матеріальна), умови матеріального забезпечення і організації праці працівника, умови розірвання договору, в тому числі дострокового, можуть встановлюватися угодою сторін.
Тобто, якщо визначена Вами особа має вже стаж на керівних посадах не менше 3 років, то Ви можете призначити її виконувачем обовʼязків та укласти контракт з умовою дострокового його припинення у разі появи іншої особи, яка б претендувала б на посаду головного бухгалтера та повністю відповідала б визначеним кваліфікаційним характеристикам. При цьому однією з умов контракту може бути передбачено здобуття вищої освіти згідно з фахом за заочною формою навчання. Це, у разі здобуття відповідної вищої освіти, дозволить згодом призначити визначену Вами особу на посаду головного бухгалтера.
Поряд із тим рекомендуємо піти іншим шляхом.
Щодо призначення на посаду зі збереженням вакансії головного бухгалтера
Відповідно до пункту 5 частини першої статті 26 Закону України «Про місцеве самоврядування в України» до виключної компетенції сільських, селищних та міських рад належить затвердження за пропозицією сільського, селищного, міського голови структури виконавчих органів ради, загальної чисельності апарату ради та її виконавчих органів відповідно до типових штатів, затверджених Кабінетом Міністрів України, витрат на їх утримання.
Зважаючи на це, пропонуємо ввести рішенням ради до складу органу управління освітою (відділу освіти) посаду заступника головного бухгалтера і призначити на неї визначену Вами особу, яка виконуватиме функціональні обовʼязки головного бухгалтера. Так, сама посада головного бухгалтера залишатиметься вакантною, а визначена Вами особа матиме можливість набути стаж бухгалтерської роботи за професіями керівників нижчого рівня та здобути вищу освіту за заочною формою навчання. Після чого Ви зможете призначити її на посаду головного бухгалтера.

Аналітичний центр АМУ

Директором КНП призначена особа з юридичною освітою. Чи може директор КНП працювати в органі місцевого самоврядування юрисконсультом та за яких умов?

Робота за сумісництвом працівників державних підприємств, установ і організацій регулюється постановою Кабінету Міністрів України "Про роботу за сумісництвом працівників державних підприємств, установ і організацій" від 3 квітня 1993 року N 245 і Положенням про умови роботи за сумісництвом працівників державних підприємств, установ і організацій, затвердженим наказом Міністерства праці України, Міністерства юстиції України, Міністерства фінансів України від 28 червня 1993 року N 43.

Пунктом 4 зазначеної постанови Кабінету Міністрів України передбачено, що, окрім працівників, яким законодавчими актами заборонено працювати за сумісництвом, не мають права працювати за сумісництвом також керівники державних підприємств, установ і організацій, їхні заступники, керівники структурних підрозділів (цехів, відділів, лабораторій тощо) та їхні заступники (за винятком наукової, викладацької, медичної і творчої діяльності). Крім того слід враховувати норми законів України «Про засади запобігання і протидії корупції» та «Про державну службу».

Але виходячи з наданої інформації у запиті на консультацію немає можливості надати більш детальну інформацію.

Директором КНП призначена особа з юридичною освітою. Чи може директор КНП працювати в органі місцевого самоврядування юрисконсультом та за яких умов? Дякую.
Відповідаючи на Ваше запитання слід зазначити наступне.
Робота за сумісництвом працівників державних підприємств, установ і організацій регулюється постановою Кабінету Міністрів України "Про роботу за сумісництвом працівників державних підприємств, установ і організацій" від 3 квітня 1993 року N 245 і Положенням про умови роботи за сумісництвом працівників державних підприємств, установ і організацій, затвердженим наказом Міністерства праці України, Міністерства юстиції України, Міністерства фінансів України від 28 червня 1993 року N 43.
Пунктом 4 зазначеної постанови Кабінету Міністрів України передбачено, що, окрім працівників, яким законодавчими актами заборонено працювати за сумісництвом, не мають права працювати за сумісництвом також керівники державних підприємств, установ і організацій, їхні заступники, керівники структурних підрозділів (цехів, відділів, лабораторій тощо) та їхні заступники (за винятком наукової, викладацької, медичної і творчої діяльності). Крім того слід враховувати норми законів України «Про запобігання корупції» та «Про службу в органах місцевого самоврядування».
Але виходячи з наданої інформації у запиті на консультацію відсутня можливість надати більш детальну інформацію.
Бухгалтерія ОТГ відмовляється оплачувати відрядження вчителя і учня на ІІІ (обласний) тур предметних олімпіад. Хто має оплачувати відрядження? Які документи це регулюють?

Відповідно до п. 3.12. Положення про Всеукраїнські учнівські олімпіади, турніри, конкурси з навчальних предметів, конкурси-захисти науково-дослідницьких робіт, олімпіади зі спеціальних дисциплін та конкурси фахової майстерності (далі ‒ Положення), затвердженого наказом Міністерства освіти і науки, молоді та спорту України від 22.09.11 року № 1099, до місця проведення олімпіад, турнірів і конкурсів учні прибувають організовано у супроводі керівника команди.

Згідно з п. 3.13. Положення керівник команди призначається з числа вчителів, майстрів виробничого навчання, викладачів навчальних закладів, які брали участь у підготовці учнів до олімпіад, турнірів і конкурсів, в їх проведенні і не є членами журі або оргкомітету відповідного етапу змагань.

Згідно з абзацом другим п. 11.2. Положення витрати на проїзд (в обидва кінці) учасників змагань, харчування в дорозі, відрядження осіб, що супроводжують учасників, проведення відбірково-тренувальних зборів кандидатів до складу команд на наступний етап олімпіад, турнірів і конкурсів несуть відповідні управління освіти, установи і навчальні заклади, які направляють команду або окремих учасників на олімпіаду, турнір чи конкурс.

Оскільки на ІІІ (обласний) тур предметних олімпіад ОТГ представляє команду учнів-переможців ІІ туру, то оплата відрядження керівника команди та учасників змагань має бути здійснена за кошти, визначені на ці потреби відповідним органом управління освітою ОТГ.

Аналітичний центр АМУ

Директор закладу загальної середньої освіти працює на посаді за безстроковим трудовим договором із 2003 року. Чи обмежується термін його подальшого перебування на посаді у звʼязку з новим Законом України «Про освіту»? Чи потрібно переукладати діючий безстроковий трудовий договір з директором школи та в якому порядку?

Щодо процедури призначення керівника закладу освіти

Змінами до частини другої статті 26 Закону України «Про загальну середню освіту», викладеними у Прикінцевих та перехідних положеннях Закону України «Про освіту», передбачено, що керівник закладу загальної середньої освіти призначається на посаду та звільняється з посади рішенням засновника (засновників) закладу або уповноваженого ним (ними) органу.

При цьому положення про конкурс на посаду керівника державного, комунального закладу загальної середньої освіти розробляє та затверджує засновник на підставі типового положення, затвердженого центральним органом виконавчої влади у сфері освіти і науки.

Отже, у кадровій політиці керуємось наказом Міністерства освіти і науки України від 28.03.2018 року № 291 «Про затвердження Типового положення про конкурс на посаду керівника державного, комунального закладу загальної середньої освіти» (далі ‒ Положення). Відповідно до пункту 3 Положення рішення про проведення конкурсу приймає засновник державного, комунального закладу загальної середньої освіти або уповноважений ним орган (посадова особа):

одночасно з прийняттям рішення про утворення нового закладу загальної середньої освіти;

не менше ніж за два місяці до завершення строкового трудового договору (контракту), укладеного з керівником закладу загальної середньої освіти;

упродовж десяти робочих днів з дня дострокового припинення (прийняття рішення про дострокове припинення) договору, укладеного з керівником відповідного закладу загальної середньої освіти, чи визнання попереднього конкурсу таким, що не відбувся.

Оскільки жодна з названих підстав не стосується Вашого закладу освіти, тому немає необхідності проводити конкурс.

Зауважуємо, що Закон України «Про освіту» набув чинності лише у вересні 2017 року, його норми у частині регулювання трудових відносин не стосуються осіб, які були призначені до цього часу. При цьому термін перебування на посадах керівників закладів освіти, які були призначені до моменту набрання чинності Закону України «Про освіту», не обмежуються. До таких осіб застосовуються норми Кодексу законів про працю України.

Щодо можливості змінити умови трудового договору з керівниками закладів освіти

Відповідно до статті 36 Кодексу законів про працю України у разі зміни власника підприємства, а також у разі його реорганізації (злиття, приєднання, поділу, виділення, перетворення) дія трудового договору працівника продовжується. Припинення трудового договору з ініціативи власника або уповноваженого ним органу можливе лише у разі скорочення чисельності або штату працівників (пункт 1 частини першої статті 40). Однак посада керівника закладу освіти може бути скороченою лише у випадку реорганізації закладу.

Таким чином, перехід на строковий трудовий договір (контракт) можливий лише за власним бажанням керівників закладів освіти. В іншому випадку рішення ради може бути оскаржене в судовому порядку.

Отже, якщо у керівник закладу освіти не має бажання змінювати умови свого трудового договору, безстроковий трудовий договір не потрібно переукладати.

Аналітичний центр АМУ

 

 

Лікарі КНП "Центру первинної медико - санітарної допомоги" , який фінансується згідно дговору із національною службою здоров'я України, виписує рецепти на наркотичні засоби, психотропні речовини для лікування больового синдрому онкохворих. Хто та за рахунок яких коштів здійснює оплату за вищезазначені засоби?

Переліком медичних послуг з надання первинної медичної допомоги визначеному Додатком 1 до Порядку надання первинної медичної допомоги, затвердженого наказом Міністерства охорони здоров’я України від 19.03.2018 № 504 «Про затвердження Порядку надання первинної медичної допомоги» (зареєстровано в Міністерстві юстиції України 21 березня 2018 року № 348/31800) передбачено, серед інших послуг, наступне:

«12. Надання окремих послуг паліативної допомоги пацієнтам усіх вікових категорій, що включає: регулярну оцінку стану важкохворого пацієнта та його потреб; оцінку ступеня болю та лікування больового синдрому; призначення наркотичних засобів та психотропних речовин відповідно до законодавства, включаючи оформлення рецептів для лікування больового синдрому; призначення лікування для подолання супутніх симптомів (закрепи, нудота, задуха тощо); консультування та навчання осіб, які здійснюють догляд за пацієнтом; координацію із забезпечення медичних, психологічних тощо потреб пацієнта.»

У свою чергу пунктом 4 Порядку реалізації державних гарантій медичного обслуговування населення за програмою медичних гарантій для первинної медичної допомоги на 2019 рік затвердженого постановою Кабінету Міністрів України від 18 грудня 2018 р. № 1117 зазначено, що «перелік послуг з медичного обслуговування населення (медичних послуг), пов’язаних з первинною медичною допомогою, оплату надання яких держава гарантує в межах програми медичних гарантій на 2019 рік, визначається Порядком надання первинної медичної допомоги, затвердженим МОЗ.

Та пунктом 12 Порядку зазначено, що оплата за надані медичні послуги здійснюється відповідно до договору про медичне обслуговування населення за програмою медичних гарантій, укладеного з Національною службою здоров’я України.

Чи обов'язково виствітлювати на сайті міської ради 1.усі посадові обов'язки працівників установи; 2. чи повинні зберігатися проекти рішень сесій та виконкому після їх прийняття. Якщо згідно "порядку забезпечення доступу до публічної інформації" та Регламенту роботи ради це не передбачено.

1.    Перелік інформації, яка обов’язково має розміщуватися на сайті,
визначений у статті 15 Закону України «Про доступ до публічної інформації».
Там, зокрема, передбачено оприлюднення інформації про організаційну
структуру, місію, функції, повноваження, основні завдання, напрями
діяльності та фінансові ресурси (структуру та обсяг бюджетних коштів,
порядок та механізм їх витрачання тощо) розпорядників інформації  (п.1
частини 1) та про основні функції регіональних підрозділів суб’єктів владних
повноважень (п. 11 частини 1). Але не вимагається розміщувати інформацію про
посадові обов’язки працівників установи. Отже, посадові інструкції
працівників на сайті можуть бути розміщені, але законом це не вимагається.
2.    Частиною 3 статті 15 Закону України «Про доступ до публічної
інформації» передбачено оприлюднення проектів нормативно-правових актів,
рішень органів місцевого самоврядування, розроблені відповідними
розпорядниками, не пізніш як за 20 робочих днів до дати їх розгляду з метою
прийняття. Оприлюднення проектів здійснюється для можливості ознайомлення з
ними зацікавленої громадськості та внесення пропозицій щодо їх
удосконалення. Інформація про врахування думки громадськості в остаточно
прийнятому документі, про хід його погодження, отримані та враховані чи не
враховані зауваження може являти публічний інтерес. Тому необхідність, місце
та терміни зберігання проектів рішень після їх прийняття в залежності від
їхньої цінності має визначатися внутрішніми документами відповідних органів
місцевого самоврядування. При цьому слід керуватися наказом Мінюсту,
розміщеним за цією адресою
https://www.osgrm.ua/posibnyky-video/zakony-pro-arhivy/pro-zatverdzhennya-pravyl-organizatciyi-dilovodstva-ta-arkhivnogo-zberigannya-dokumentiv/
 

Чи обов’язково має бути номер на печатці старостинського округу? Крім цього планується, що спеціалісти відділу надання адміністративних послуг, які працюють у старостинських округах, будуть проводити в селах державну реєстрацію актів цивільного стану. Якою гербовою печаткою (з номером чи без) вони мають користуватися?

Поставлені  питання врегульовані наказом Мін'юсту від 11.11.2011 року №
3306/5 "Про затвердження Порядку вчинення нотаріальних дій посадовими
особами органів місцевого самоврядування".
Як витікає з цього наказу, печатка кожного старости повинна мати номер, яким
вона відрізняється від номерів печаток інших старост.
Нотаріальні дії, вчинювані іншими уповноваженими на те посадовими особами
органу місцевого самоврядування, посвідчуються гербовою печаткою
відповідного органу місцевого самоврядування - тобто, як можна розуміти,
ради або її виконавчого комітету.
Раджу ознайомитися з повним текстом зазначеного наказу, розміщеним за
адресою. https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/z1298-11
 

У зв'язку із початком передвиборчої агітації, чи повинні політичні партії і представники кандидатів у президента звертатися до місцевих рад, щодо отримання дозволу на розміщення на території ради агітаційного намету і яка повинна бути відповідь місцевої ради.

Законами "Про вибори Президента України" та "Про вибори народних депутатів
України" лише передбачено таку форму агітації, як "встановлення агітаційних
наметів", однак в цих законах відсутні будь-які норми, які б регулювали таке
встановлення.
В той же час частиною 5 статті 55 закону "Про місцеві вибори" передбачено,
що "встановлення агітаційних наметів для проведення заходів передвиборної
агітації ... не потребує повідомлення чи отримання будь-яких дозволів від
органів виконавчої влади чи органів місцевого самоврядування".
Тож, вважаю, до ради ніхто не має з цього питання звертатися за дозволом.
Патрульна поліція може, на мій погляд, робити агітаторам зауваження, якщо
встановлений намет заважає руху транспорту чи пішоходів.

Вертикальні вкладки

 

 

  

Сторінку розроблено в рамках проекту
«Розробка курсу на зміцнення місцевого самоврядування в Україні» (ПУЛЬС)