10 / Червень, 2019
До Асоціації міст України продовжують звертатись органи місцевого самоврядування з питанням чи можна здійснювати контроль за додержанням законодавства про працю, користуючись самостійно затвердженим порядком.
 
АМУ наголошує, що відповідно до статті 34 Закону України «Про місцеве самоврядування в Україні» виконавчі органи міських рад міст обласного значення та сільських, селищних, міських рад об’єднаних територіальних громад здійснюють на відповідних територіях контроль за додержанням законодавства про працю та зайнятість населення у порядку, встановленому законодавством. Термін «законодавство» досить широко використовується у правовій системі в основному у значенні як сукупності законів та інших нормативно-правових актів, які регламентують ту чи іншу сферу суспільних відносин і є джерелами певної галузі права.
 
Конституційний Суд України, розглядаючи справу про тлумачення терміну «законодавство» дійшов висновку, що у законах залежно від важливості і специфіки суспільних відносин, що регулюються, цей термін вживається в різних значеннях:
- в одних маються на увазі лише закони;
- в інших, передусім кодифікованих, в поняття "законодавство" включаються як закони та інші акти Верховної Ради України, так і акти Президента України, Кабінету Міністрів України,
- в деяких випадках - також і нормативно-правові акти центральних органів виконавчої влади.
 
З мотивувальної частини Рішення Конституційного суду України можна також зробити висновок, що частиною законодавства є нормативні акти, які обов'язкові до виконання на території держави, встановлюють загальнообов'язкові правила та мають універсальний характер (Рішення КСУ від 09.07.1998 № 12-рп/98).
 
У вищезазначеній справі, яка в той же час стосувалась лише статті 21 Кодексу законів про працю України, Конституційний суд вирішив, що термін законодавство охоплює закони України, чинні міжнародні договори України, згода на обов'язковість яких надана Верховною Радою України, а також постанови Верховної Ради України, укази Президента України, декрети і постанови Кабінету Міністрів України, прийняті в межах їх повноважень та відповідно до Конституції України і законів України
 
Оскільки юридичну позицію Конституційний Суд викладає у мотивувальній та/або резолютивній частині рішення, АМУ вважає, що акти, які приймаються органами місцевого самоврядування, не можна вважати законодавством.
 
Асоціація міст України не рекомендує органам місцевого самоврядування здійснювати контроль за додержанням законодавства про працю, користуючись самостійно затвердженими порядками.

 

 

  

Сторінку розроблено в рамках проекту
«Розробка курсу на зміцнення місцевого самоврядування в Україні» (ПУЛЬС)