Консультації

Консультації органам місцевого самоврядування надають регіональні консультанти Офісів реформ в РВ АМУ перейти до контактів.

 

Як можна ввести у штатний розпис дошкільних навчальних закладів посаду викладача іноземної мови?
Відповідно до абзацу третього пункту 2 наказу Міністерства освіти і науки України від 04.11.2010 № 1055 «Про затвердження Типових штатних нормативів дошкільних навчальних закладів» керівникам дошкільних навчальних закладів надається право у разі виробничої необхідності змінювати штати або вводити посади (крім керівних), не передбачені штатними нормативами для цього закладу, в межах фонду оплати праці, доведеного лімітними довідками на відповідний період. Заміна посад працівників може здійснюватись лише в межах однієї категорії персоналу (педагогічний, господарсько-обслуговуючий).
Зважаючи на те, що відповідно до абзацу третього Переліку посад педагогічних та науково-педагогічних працівників, затвердженого постановою Кабінету Міністрів України від 14.06. 2000 № 963, посада викладача іноземної мови належить до педагогічних посад і не передбачена Типовими штатними нормативами дошкільних навчальних закладів, вона може бути введена в штатний розпис закладу дошкільної освіти замість іншої посади педагогічного працівника у межах фонду оплати праці. Крім того, згідно з абзацом другим пункту 3 наказу Міністерства освіти і науки України від 04.11.2010 № 1055 «Про затвердження Типових штатних нормативів дошкільних навчальних закладів» у разі виробничої необхідності за рахунок спеціального фонду дошкільними  навчальними закладами можуть бути введені додаткові посади, до яких, зокрема, може належати посада викладача іноземної мови. При цьому зауважуємо, що викладач іноземної мови має знати Базовий компонент дошкільної освіти, володіти методикою навчання дітей дошкільного віку та звати вікові особливості таких вихованців.
Аналітичний центр АМУ
Служба у справах дітей може бути у складі самостійного управління міської ради чи лише при виконавчому комітеті міської ради?

Відповідно до ст. 4 Закону України «Про органи і служби у справах дітей та спеціальні установи для дітей» Центральний орган виконавчої влади, що реалізує державну політику у сфері усиновлення та захисту прав дітей, орган виконавчої влади Автономної Республіки Крим у сфері сім’ї та дітей, служби у справах дітей мають права юридичної особи. Тобто, вони мають функціонувати як самостійні структурні підрозділи. 

Доброго дня! До нас звернувся учасник АТО, особа з інвалідністю ІІ групи з заявою про взяття на квартирний облік зі складом сім'ї 4 особи, з необхідним пакетом документів. Згідно наданих документів виявлено, що шлюб зареєстровано в квітні 2017 року, до складу сім'ї включено дітей від першого шлюбу. Чи має міська рада право на взяти на квартирний облік даного громадянина саме зі складом сім'ї 4 особи (у дітей прізвище та по-батькові першого чоловіка дружини, донька - 10 років, син-повнолітній)?
Доброго дня! У цьому випадку доцільно розглянути судові практику. Відповідно до Ухвали Вищого адміністративного суду України від 7.12.2016 у справі № К/800/66214/13 (http://reyestr.court.gov.ua/Review/63323392) зазначається, що законодавець не встановив вичерпного переліку осіб, які належать до кола членів сім'ї (йдеться про сім’ю наймача, водночас ми вважаємо можливим трактувати це і до іншої сім’ї), але визначив критерії, за якими осіб, не пов'язаних шлюбними або родинними стосунками, віднесено до них. Суд зазначив, що дружина (чоловік), їх діти і батьки є членами сім'ї і нарівні з особою користуються пільгами щодо оплати житла і комунальних послуг, якщо вони проживають разом з ним, а у передбачених законом випадках ще й ведуть спільне господарство. Якщо дорослі діти чи батьки мають чи створюють власні сім'ї, то члени їх сімей набувають право на зазначені пільги нарівні з іншими членами сім'ї, але лише за умов, коли вони визнані як інші особи, що належать до члени сім'ї на підставі положень частини 2 статті 64 Житлового кодексу Української РСР, тобто як такі, що постійно проживають з наймачем і ведуть з ним спільне господарство, та з дотриманням правил, визначених частиною 3 цієї ж статті та статтею 65 названого Кодексу.
 
Якщо повнолітній син учасника АТО відповідає цим критеріям, його можна вважати членом сім’ї.
Чи має повноваження міська рада обʼєднаної територіальної громади як новий засновник закладів загальної середньої освіти зобовʼязати укласти контракт із директорами, вік яких складає від 66 до 88 років (рішенням сесії), за умови, що дані керівники були призначені попереднім засновником на невизначений час?

Щодо процедури призначення керівника закладу освіти

Змінами до частини другої статті 26 Закону України «Про загальну середню освіту», викладеними у Прикінцевих та перехідних положеннях Закону України «Про освіту», передбачено, що керівник закладу загальної середньої освіти призначається на посаду та звільняється з посади рішенням засновника (засновників) закладу або уповноваженого ним (ними) органу.

При цьому положення про конкурс на посаду керівника державного, комунального закладу загальної середньої освіти розробляє та затверджує засновник на підставі типового положення, затвердженого центральним органом виконавчої влади у сфері освіти і науки.

На сьогодні чинною є постанова Кабінету Міністрів України від 13.10.2015 № 827 «Про затвердження Порядку призначення на посаду керівників загальноосвітніх навчальних закладів державної форми власності» (далі – Порядок), на основі якої має бути розроблене і затверджене рішенням сесії міської ради Положення про конкурс на посаду керівника комунального закладу загальної середньої освіти. Відповідно до пункту 4 Порядку Підставою для проведення конкурсного відбору є рішення органу, що призначає керівника навчального закладу. Підставами для прийняття відповідного рішення є: утворення нового навчального закладу; наявність вакантної посади керівника навчального закладу; прийняття рішення щодо припинення (розірвання) трудового договору (контракту) з керівником навчального закладу. Оскільки жодна з названих підстав не стосується закладів освіти, що передані до ОТГ, тому немає необхідності проводити конкурс.

Окрім того зауважуємо, що Закон України «Про освіту» набув чинності лише у вересні 2017 року, його норми не стосуються осіб, які були призначені до цього часу.

 

Щодо можливості змінити умови трудового договору з керівниками закладів освіти

Відповідно до статті 36 Кодексу законів про працю України у разі зміни власника підприємства, а також у разі його реорганізації (злиття, приєднання, поділу, виділення, перетворення) дія трудового договору працівника продовжується. Припинення трудового договору з ініціативи власника або уповноваженого ним органу можливе лише у разі скорочення чисельності або штату працівників (пункт 1 частини першої статті 40). Однак посада керівника закладу освіти може бути скороченою лише у випадку реорганізації закладу.

Таким чином, факт передачі навчального закладу від РДА до ОТГ не може бути підставою для припинення трудового договору (звільнення працівника або зміни умов трудового договору).

Перехід на строковий трудовий договір (контракт) можливий лише за власним бажанням керівників закладів освіти. В іншому випадку рішення ради може бути оскаржене в судовому порядку.

Аналітичний центр АМУ

Доброго дня! В структурі апарату ради та виконавчого комітету створений відділ освіти, спорту, культури та туризму без статусу юридичної особи. Чи може бути створений методичний кабінет в структурі апарату ради та виконавчого комітету з посадами завідувач та методисти? Якщо так, то який статус матимуть працівники методичного кабінету (службовці, педпрацівники)? Якщо ні, то як його створити (як юридичну особу чи ін.)?

Щодо процедури створення методичної служби

Відповідно до пункту 5 частини першої статті 26 Закону України «Про місцеве самоврядування в Україні» до виключної компетенції селищної ради належить затвердження за пропозицією селищного голови структури виконавчих органів ради, загальної чисельності апарату ради та її виконавчих органів відповідно до типових штатів, затверджених Кабінетом Міністрів України, витрат на їх утримання. Зважаючи на це, методична служба може бути створена як підрозділ органу місцевого самоврядування, при цьому її штатний розпис є частиною штатного розпису органу місцевого самоврядування, що затверджується також радою.

Варто зазначити, що під час прийняття рішення про кількість штатних працівників методичної служби слід користуватись частинами третьою й четвертою Положення про районний (міський) методичний кабінет (центр), затвердженого наказом Міністерства освіти і науки України від 08.12.2008 року № 1119, де зазначено основні напрями та завдання її діяльності, вимоги до кадрового наповнення, та врахувати кількість розташованих на території адміністративної одиниці навчальних закладів, педагогів у них. Рішення щодо кількості працівників методичної служби приймає виключно рада, оскільки вона є засновником, а оплата праці працівників методичної служби здійснюється за кошти місцевого бюджету.

 

Щодо статусу працівників методичних служб

Посади завідувача навчально-методичної, науково-методичної та методичної установи, методистів належать до посад педагогічних працівників відповідно до абзаців першого та третього розділу «Посади педагогічних працівників» Переліку посад педагогічних та науково-педагогічних працівників, затвердженого постановою Кабінету Міністрів України від 14 червня 2000 р. № 963.

Аналітичний центр АМУ

Місцева влада ОТГ повідомляє адміністрацію школи про те, що станом на 22.12.2017 р. коштів освітньої субвенції немає на заробітну плату вчителям школи. Відповідь на запит адміністрації школи щодо причин відсутності коштів із державної освітньої субвенції фінансовим відділом не надано. Просимо, будь ласка, надати розʼяснення та допомогу у вирішенні цього питання, так як 32 працівники школи залишається без заробітної плати.

Відповідно до частини четвертої статті 78 Бюджетного кодексу України місцевий фінансовий орган за участю органів, що контролюють справляння надходжень бюджету, у процесі виконання місцевого бюджету за доходами здійснює прогнозування та аналіз доходів відповідного бюджету. При цьому, формуючи бюджет, місцевий фінансовий орган відповідно до статті 7 Бюджетного кодексу України має дотримуватись принципу збалансованості, згідно з яким витрати бюджету мають відповідати обсягу надходжень бюджету на відповідний бюджетний період. Таким чином, фінансовий відділ ОТГ під час планування дохідної та видаткової частин бюджету ОТГ мав спланувати з урахуванням обсягу освітньої субвенції та своїх надходжень видатки на освіту, в тому числі на заробітну плату педагогічних працівників на весь бюджетний період, тобто з січня по грудень 2017 року включно.

Згідно з частиною першою статті 61 Закону України «Про освіту» оплата праці педагогічних працівників здійснюється за рахунок коштів державного та/або місцевого бюджетів, коштів засновників, власних надходжень закладів освіти, грантів, а також інших джерел, не заборонених законодавством. Бюджетним законодавством не встановлено обмежень щодо фінансування заробітної плати працівників школи виключно за рахунок освітньої субвенції. Такі виплати можуть бути здійсненні за рахунок інших надходжень до місцевих бюджетів. У той же час звертаємо увагу на необхідність дотримання принципів збалансованості місцевого бюджету при планування відповідного бюджетного періоду та вжиттю заходів із метою не допущення витрат, що не покриваються відповідними доходами, у наступному бюджетному періоді.

Аналітичний відділ АМУ

Чи повинна людина повертати субсидію у такій ситуації: громадянка-пенсіонер проживала одиноко та користувалася субсидією. ЇЇ діти 22.11.2016 року зареєструвалися до помешкання громадянки (але фактично вони проживають весь період за кордоном уже більше десяти років). Громадянка не повідомила про зміни в складі зареєстрованих осіб бо у цьому мало розуміється. У квітні 2017 року соціальний працівник, який обслуговує дану громадянку поновила довідку про склад сім"ї. У довідці було зазначено, що всі громадяни (окрім громадянки) в житловому приміщенні зареєстровані, але фактично не проживають. Управління соціального захисту, на даний час, припинило нарахування субсидії вище вказаній громадянці з 01.12.2016 по 30.04.2017 року та вимагає повернення надмірно сплачених коштів, а саме 5340,32 грн. Фактично, у складі сім"ї громадянки нічого не змінилося. Як їй поступати в даній ситуації?
Відповідно до заяви про призначення житлової субсидії, затвердженої постанови Кабінету Міністрів України від 28 лютого 2015 р. № 106 (в редакції постанови Кабінету Міністрів України від 27 квітня 2016 р. № 319), особа зобов’язується у разі зміни обставин, які можуть вплинути на отримання житлової субсидії (зміни складу осіб, які зареєстровані (фактично проживають), переліку отримуваних житлово-комунальних послуг, придбання майна, товарів або оплати послуг на суму, що перевищує 50 тис. гривень), протягом місяця повідомити про це структурному підрозділу з питань соціального захисту населення. Громадянка підписувалась під цим зобов’язанням. Тому, в цьому випадку, вважаємо, можуть застосовуватись норми відповідно до п. 20 Положення про порядок призначення та надання населенню субсидій для відшкодування витрат на оплату житлово-комунальних послуг, придбання скрапленого газу, твердого та рідкого пічного побутового палива, затвердженого постановою Кабміну від 21.10.1995 № 848.
Відповідно до наказу Мінсоцполітики №135 від 19.04.2011 року органи місцевого самоврядування можуть утворювати Центри обліку бездомних осіб. Створення Центру потребує великих фінансових затрат та розширення штату працівників. Чи має право орган місцевого самоврядування деякі повноваження Центру покласти на сектор соціальної політики міської ради (облік бездомних, реєстрація місця проживання/перебування, тощо).
Відповідно до ст. 7 Закону України «Про основи соціального захисту бездомних осіб і безпритульних дітей» облік бездомних осіб за місцем їх проживання або місцем перебування ведеться відповідними закладами для бездомних осіб - центрами обліку, що створюються органами місцевого самоврядування та місцевими органами виконавчої влади. Центри обліку можуть утворюватися також громадськими і благодійними організаціями та на договірних засадах з місцевими органами виконавчої влади та органами місцевого самоврядування надавати послуги щодо здійснення виявлення та обліку бездомних осіб. Відповідно до законодавства у складі інших соціальних служб можуть утворюватися структурні підрозділи (бюро, відділення тощо) без створення юридичної особи для ведення обліку бездомних осіб.
Із вищезазначеного випливає, що облік бездомних не може здійснюватись виконавчим органом омс. Також звертаємо увагу, що облік безпритульних дітей ведеться службами у справах дітей місцевих органів виконавчої влади та органів місцевого самоврядування.
 
Щодо реєстрації зазначаємо, що відповідно до ст. 8 Закону України «Про основи соціального захисту бездомних осіб і безпритульних дітей» бездомні особи, які не мають паспортного документа, звертаються для поновлення в установленому порядку документів, що посвідчують особу, до органів реєстрації за територіальним розташуванням центрів обліку, де вони перебувають на обліку, або закладів, де їм надали тимчасовий притулок. На сьогодні відповідно до ст. 3 Закону України "Про свободу пересування та вільний вибір місця проживання в Україні" органами реєстрації є виконавчий орган сільської, селищної або міської ради, сільський голова (у разі якщо відповідно до закону виконавчий орган сільської ради не утворено).
З 1 січня 2018 р. заклади освіти будуть передані зі спільної власності територіальних громад району у власність ОТГ. Контракти з директорами були укладені терміном на 1 рік районною радою, термін їх дії закінчується 13 лютого 2018 року. Рада ОТГ своїм рішенням уповноважила відділ освіти ОТГ укладати контракти з керівниками закладів освіти. Коли та який строк мають бути укладені контракти з керівниками ЗНЗ, якщо в цілому працюють на своїх посадах 5-7 років. Нові контракти, укладені відділом освіти ОТГ з директорами, мають рахуватися першою їх першою каденцією і укладатися на 6 років, чи має враховуватися загальний термін перебування на посаді керівника закладу освіти? Чи правильно розуміємо, що конкурс при цьому укладенні контракту не проводиться?

Щодо необхідності проводити конкурс на посади керівників закладу освіти

Змінами до частини другої статті 26 Закону України «Про загальну середню освіту», викладеними у Прикінцевих та перехідних положеннях Закону України «Про освіту», передбачено, що керівник закладу загальної середньої освіти призначається на посаду та звільняється з посади рішенням засновника (засновників) закладу або уповноваженого ним (ними) органу.

При цьому положення про конкурс на посаду керівника державного, комунального закладу загальної середньої освіти розробляє та затверджує засновник на підставі типового положення, затвердженого центральним органом виконавчої влади у сфері освіти і науки.

На сьогодні чинною є постанова Кабінету Міністрів України від 13.10.2015 № 827 «Про затвердження Порядку призначення на посаду керівників загальноосвітніх навчальних закладів державної форми власності» (далі – Порядок), на основі якої має бути розроблене і затверджене рішенням сесії міської ради Положення про конкурс на посаду керівника комунального закладу загальної середньої освіти. Відповідно до пункту 4 Порядку Підставою для проведення конкурсного відбору є рішення органу, що призначає керівника навчального закладу. Підставами для прийняття відповідного рішення є: утворення нового навчального закладу; наявність вакантної посади керівника навчального закладу; прийняття рішення щодо припинення (розірвання) трудового договору (контракту) з керівником навчального закладу.

Оскільки жодна з названих підстав не стосується закладів освіти, що будуть передані до ОТГ, тому немає необхідності проводити конкурс.

 

Щодо термінів укладання строкового трудового договору

Змінами до частини другої статті 26 Закону України «Про загальну середню освіту», передбаченими Прикінцевими положеннями Закону України «Про освіту», передбачено: керівник державного, комунального закладу загальної середньої освіти призначається на посаду за результатами конкурсного відбору строком на шість років (строком на два роки – для особи, яка призначається на посаду керівника закладу загальної середньої освіти вперше) на підставі рішення конкурсної комісії, до складу якої входять представники засновника (засновників), трудового колективу, громадського об’єднання батьків учнів (вихованців) закладу загальної середньої освіти та громадського об’єднання керівників закладів загальної середньої освіти відповідної адміністративно-територіальної одиниці.

Під час продовження контракту з керівником закладу загальної середньої освіти пропонуємо врахувати позицію Міністерства освіти і науки України, висловлену Міністром Л. Гриневич та викладену за посиланням:

http://www.auc.org.ua/novyna/usih-dyrektoriv-shkil-perevedut-na-strokovi-ugody

Оскільки Закон України «Про освіту» набув чинності лише у вересні 2017 року, його норми не стосуються осіб, які були призначені до цього часу. Отже, вважатимемо укладання контракту з 13.02.2018 року з керівниками закладів освіти на 6 років першим терміном їх перебування на посадах.

 

Аналітичний центр АМУ

Розʼясніть, будь ласка, чи повинен відділ освіти виконавчого комітету селищної ради погоджувати статути і робочі навчальні плани закладів освіти комунальної власності селищної ради?

Відповідно до частини другої статті 25 Закону України «Про освіту» засновник закладу освіти або уповноважена ним особа (у Вашому випадку відділ освіти виконавчого комітету селищної ради) затверджує установчі документи закладу освіти, їх нову редакцію та зміни до них. Таким чином, селищна рада затверджує статути закладів освіти, а погоджує їх перед затвердженням відділ освіти виконавчого комітету селищної ради.

Згідно із абзацом шостим статті 36 Закону України «Про загальну середню освіту» до завдань органів управління системою загальної середньої освіти належить, окрім іншого, контроль за додержанням Державних стандартів загальної середньої освіти закладів освіти, що забезпечують здобуття повної загальної середньої освіти, незалежно від підпорядкування, типів і форми власності. Отже, робочі навчальні плани закладів загальної середньої освіти в обовʼязковому порядку мають затверджуватись відділом освіти.

Аналітичний центр АМУ

Вертикальні вкладки

 

 

  

Сторінку розроблено в рамках проекту
«Розробка курсу на зміцнення місцевого самоврядування в Україні» (ПУЛЬС)