Консультації

Консультації органам місцевого самоврядування надають регіональні консультанти Офісів реформ в РВ АМУ перейти до контактів.

 

Доброго дня! Працюю за сумісництвом в Інституті післядипломної освіти. Чи належить мені щорічна грошова винагорода за сумлінну працю, зразкове виконання службових обов’язків як педагогічному працівнику?
Відповідно до пункту 1 Порядку надання щорічної грошової винагороди педагогічним працівникам навчальних закладів державної  та комунальної форми власності за сумлінну працю, зразкове виконання службових обовʼязків, затвердженого постановою Кабінету Міністрів України від 5 червня 2000 року № 898, щорічна грошова винагорода за сумлінну працю, зразкове виконання службових обовʼязків поширюється на педагогічних працівників дошкільних, загальноосвітніх та інших навчальних закладів системи загальної середньої освіти, позашкільних, професійно-технічних, вищих навчальних закладів та закладів післядипломної освіти чи методичних установ, крім тих, які працюють у навчальному закладі чи методичній установі за сумісництвом.
Отже, Ви отримуєте щорічну грошову винагороду за сумлінну працю виключно за основним місцем роботи.
Аналітичний центр АМУ
В ОТГ є відділ сім’ї, молоді та соціального захисту населення. Соціальні послуги громадянам надаються через: - районний територіальний центр надання соціальних послуг - районний центр соціальних служб для сім’ї, дітей та молоді Кожного місяця ОТГ передає субвенції в районний бюджет для надання даних послуг вище вказаними службами. Так як на даний час немає можливості створювати терцентр та ЦСССДМ. Задля економії наших коштів, чи може ОТГ у відділ сім’ї, молоді та соціального захисту населення ввести посади: - фахівця з соціальної роботи та психолога (для роботи з дітьми, молоддю та сім’ями, які потратили у складні життєві обставини), як в РЦСССДМ; - фахівців з соціальної роботи, які обслуговуватимуть пенсіонерів, інвалідів вдома (як відділення допомоги вдома при територіальних центрах).
Відповідно до Закону України «Про місцеве самоврядування в Україні» виконавчі органи рад створюються для здійснення виконавчих функцій і повноважень місцевого самоврядування у межах, визначених законами; надання соціальних послуг на професійній основі, вважаємо, не є повноваженням виконавчого органу.
Також, відповідно до Закону України «Про соціальні послуги» органи місцевого самоврядування в межах своїх повноважень організовують роботу з надання відповідних соціальних послуг та здійснюють контроль за діяльністю суб'єктів, що надають соціальні послуги.
Зазначаємо, що чіткої заборони введення посад до виконавчих органів рад нема. Водночас, для надання соціальних послуг рекомендуємо створити окрему комунальну установу, метою якої буде, у тому числі, надання соціальних послуг.
З якого бюджету проводиться виплата по догляду за особою з інвалідністю І групи
Питання необхідно розглянути в двох аспектах в залежності від нозології захворювання.
1. Догляд за особами з інвалідністю І групи внаслідок психічного розладу, яка за висновком лікарської комісії медичного закладу потребує постійного стороннього догляду. Відповідно до ст. 5 Закону України "Про психіатричну допомогу" та постанови КМУ "Про надання щомісячної грошової допомоги особі, яка проживає разом з інвалідом I чи II групи внаслідок психічного розладу, який за висновком лікарської комісії медичного закладу потребує постійного стороннього догляду, на догляд за ним" від 02.08.2000 № 1192, виплати здійснюються за рахунок коштів субвенції з державного бюджету місцевим бюджетам. Розмір зазначеної допомоги розраховується як різниця між трьома прожитковими мінімумами на кожного члена сім'ї та середньомісячним сукупним доходом сім'ї за попередні шість місяців, але не може бути більше, ніж прожитковий мінімум на одну особу в розрахунку на місяць
 
2. Надання соціальних послуг (догляд) особами з інвалідністю І групи, які не здатні до самообслуговування і потребують постійної сторонньої допомоги (крім осіб, що обслуговуються соціальними службами). Відповідно до Закону України "Про сцоіальні послуги" та п. 14 Порядку призначення і виплати компенсації фізичним особам, які надають соціальні послуги, затвердженого постановою КМУ від 29.04.2004 №558, виплати здійснюються за рахунок коштів місцевих бюджетів. Фактично, компенсація здійснюється з бюджетів міст обласного значення, районних бюджетів або бюджетів об'єднаних територіальних громад. Компенсація фізичним особам, які надають соціальні послуги особам з інвалідністю I групи призначається в розмірі 15 відсотків прожиткового мінімуму для працездатних осіб.
 
 
Доброго дня, підкажіть, будь ласка, чи може директор школи на території ОТГ, але ще не в структурі ОТГ, бути тимчасово виконуючим обовʼязки начальника відділу культури і освіти ОТГ

Відповідно до статті 1021 Кодексу законів про працю України працівники, які працюють за сумісництвом, одержують заробітну плату за фактично виконану роботу. Умови роботи за сумісництвом працівників державних підприємств, установ, організацій визначаються Кабінетом Міністрів України.

Відповідно до пункту 1 постанови Кабінету Міністрів України № 245 від 03.04.1993 року «Про роботу за сумісництвом працівників державних підприємств, установ і організацій» робітники, спеціалісти і службовці державних підприємств, установ і організацій мають право працювати за сумісництвом, тобто виконувати, крім своєї основної, іншу роботу на  умовах  трудового договору. На умовах сумісництва працівники можуть працювати на тому ж або іншому підприємстві, в установі, організації або у громадянина у вільний від основної роботи час. При цьому відповідно до абзацу другого пункту 1 цієї постанови для роботи за сумісництвом згоди адміністрації за місцем основної роботи не потрібно.

Отже, підпорядкованість підприємства чи установи різним засновникам (ОТГ чи не ОТГ) не має значення.

Однак згідно з пунктом 2 постанови Кабінету Міністрів України № 245 від 03.04.1993 року «Про роботу за сумісництвом працівників державних підприємств, установ і організацій» тривалість роботи за сумісництвом не може перевищувати чотирьох годин на день і повного робочого дня у вихідний день. Загальна тривалість роботи за сумісництвом протягом місяця не повинна перевищувати половини місячної норми робочого часу.

Звертаємо увагу, що згідно з пунктом 4 цієї постанови, окрім працівників, яким законодавчими актами заборонено працювати за сумісництвом, не мають права працювати за сумісництвом також керівники державних  підприємств, установ і організацій.

Оскільки робочий час директора школи та начальника відділу культури і освіти ОТГ співпадає, вбачаємо у виплаті заробітної плати фінансове порушення, при цьому зайнятість на обох посадах фактично унеможливлює виконання функціональних обовʼязків зазначеною особою в обох установах повною мірою.

Аналітичний центр АМУ

Доброго дня. Просимо надати розʼяснення щодо правомірності перебування на посаді секретаря загальноосвітнього комунального навчального закладу в селищі міського типу, якщо особа є дочкою директора школи. Чи є це конфліктом інтересів? І якщо є, то яка за це передбачена відповідальність згідно з чинним законодавством? Дякуємо.

 

Відповідно до абзацу четвертого частини першої статті першої Закону України «Про запобігання корупції» до близьких осіб належать мати та дочка. Згідно з абзацом девʼятого частини першої статті першої Закону України «Про запобігання корупції» потенційний конфлікт інтересів – наявність у особи приватного інтересу у сфері, в якій вона виконує свої службові чи представницькі повноваження, що може вплинути на об’єктивність чи неупередженість прийняття нею рішень, або на вчинення чи невчинення дій під час виконання зазначених повноважень.

Відповідно до цього Закону під прямим підпорядкуванням вважаються відносини прямої організаційної або правової залежності підлеглої особи від її керівника, в тому числі через вирішення (участь у вирішенні) питань прийняття на роботу, звільнення з роботи, застосування заохочень, дисциплінарних стягнень, надання вказівок, доручень, контролю за їх виконанням. Тобто під «конфліктом інтересів» розуміється суперечність між особистими інтересами особи та її службовими повноваженнями, наявність яких може вплинути на об’єктивність або неупередженість прийняття рішень, а також на вчинення чи невчинення дій під час виконання наданих їй службових повноважень. Наприклад, мама-керівник може здійснювати постійне безпідставне преміювання доньки-підлеглої, або спрощувати робоче навантаження.

У п. 16 чинної на сьогодні постанови РНК УРСР від 04.06.33 р. «Про суміщення посад та служби родичів в установах, підприємствах та організаціях усуспільненого сектора» (у редакції постанови Ради Міністрів УРСР від 03.11.80 р.№ 593) передбачено заборону спільної служби на одному й тому самому підприємстві, в установі, організації осіб, які перебувають між собою у близьких родинних або свояцьких зв’язках (батьки, подружжя, брати, сестри, сини, дочки, а також брати, сестри, батьки і діти подружжя), якщо їх служба пов’язана з безпосереднім підпорядкуванням або підконтрольністю одного з них іншому.

Згідно з підпунктом «б» пункту 2 частини першої статті 3 Закону України «Про запобігання корупції» до осіб, на яких поширюється дія цього Закону, належать особи, які не є державними службовцями, посадовими особами місцевого самоврядування, але надають публічні послуги.

При цьому варто зазначити, що юридичні особи, залежно від порядку їх створення, поділяються на юридичних осіб приватного права та юридичних осіб публічного права. Юридична особа публічного права створюється розпорядчим актом Президента України, органу державної влади, органу влади Автономної Республіки Крим або органу місцевого самоврядування. До таких юридичних осіб належать навчальні заклади комунальної власності.

Отже, призначення доньки на посаду секретаря керівника в школу, де працює мама-керівник закладу освіти, суперечить Закону України «Про запобігання корупції».

Аналітичний центр АМУ

Чи можна прийняти на посаду асистента вчителя педагога, який не пройшов курсів підвищення кваліфікації? Чи достатньо такому педагогу навчання на семінарах, тренінгах з інклюзивної освіти?
Відповідно до абзацу третього Переліку посад педагогічних та науково-педагогічних працівників, затвердженого постановою Кабінету Міністрів України від 14.06.2000 року № 963, посада асистента вчителя загальноосвітнього навчального закладу з інклюзивним та інтегрованим навчанням належить до посад педагогічних працівників. Отже, на них розповсюджуються норми законодавства, що стосуються призначення педагогічних працівників.

Відповідно до частини другої статті 58 Закону України «Про освіту» на посади педагогічних працівників приймаються особи, фізичний і психічний стан яких дозволяє здійснювати педагогічну діяльність та які мають освітню та/або професійну кваліфікацію, що відповідає встановленим законодавством, зокрема професійним стандартом (за наявності), кваліфікаційним вимогам до відповідних посад педагогічних працівників.

Згідно з частиною першою статті 59 Закону України «Про освіту» професійний розвиток педагогічних і науково-педагогічних працівників передбачає постійну самоосвіту, участь у програмах підвищення кваліфікації та будь-які інші види і форми професійного зростання. Заклади освіти, в яких працюють педагогічні та науково-педагогічні працівники, сприяють їхньому професійному розвитку та підвищенню кваліфікації. При цьому відповідно до частини другої цієї статті підвищення кваліфікації може здійснюватися за різними видами (навчання за освітньою програмою, стажування, участь у сертифікаційних програмах, тренінгах, семінарах, семінарах-практикумах, семінарах-нарадах, семінарах-тренінгах, вебінарах, майстер-класах тощо) та у різних формах (інституційна, дуальна, на робочому місці (на виробництві) тощо).

Отже, ви можете прийняти на посаду асистента педагога, який проходив навчання на тренінгах з інклюзивної освіти. При цьому надалі під час атестації цього педагогічного працівника рекомендуємо врахувати норму п. 3.16 Типового положення про атестацію педагогічних працівників, затвердженого наказом Міністерства освіти і науки України від 06.10.2010 № 930, яка передбачає, що педагогічний працівник визнається таким, що відповідає займаній посаді, якщо, крім іншого, пройшов підвищення кваліфікації. Таким чином, після призначення на посаду рекомендуємо спланувати спільно з педагогом терміни та місце проходження ним курсів підвищення кваліфікації.

Аналітичний центр АМУ

У новоутвореній ОТГ є вакантною посада завідуючого комунальним дошкільним закладом освіти, орган управління освітою ще не створений. У пункті 10 частини четвертої статті 42 Закону України «Про місцеве самоврядування в Україні» визначено, що сільський, селищний, міський голова призначає на посади та звільняє з посад керівників відділів, управлінь та інших виконавчих органів ради, підприємств, установ та організацій, що належать до комунальної власності відповідних територіальних громад, крім керівників дошкільних, загальноосвітніх та позашкільних навчальних закладів. Частина 3 статті 31 Закону України "Про дошкільну освіту" визначає, що керівника закладу дошкільної освіти призначає на посаду та звільняє з посади засновник (засновники) або уповноважений ним (ними) орган. У частині 2 статті 25 Закону України "Про освіту" зазначено що засновник закладу освіти або уповноважена ним особа укладає строковий трудовий договір (контракт) з керівником закладу освіти, обраним (призначеним) у порядку, встановленому законодавством та установчими документами закладу освіти. Чи правомірний такий алгоритм дій із призначення директора цього закладу дошкільної освіти: призначення селищним головою в. о. директора закладу, затвердження статуту закладу в новій редакції селищною радою, внесення селищним головою кандидатури директора на розгляд селищної ради, прийняття селищною радою рішення про призначення особи на посаду директора закладу та про доручення селищному голові укласти із цією особою строковий трудовий договір (контракт) на ˂...˃ років, укладання строкового трудового договору (контракту) селищним головою із призначеним директором закладу?

Згідно з частиною другою статті 31 Закону України «Про дошкільну освіту» на посаду керівника закладу дошкільної освіти незалежно від підпорядкування, типу і форми власності призначається особа, яка є громадянином України, має вищу освіту не нижче ступеня бакалавра, стаж педагогічної роботи не менш як три роки, а також організаторські здібності, фізичний і психічний стан якої не перешкоджає виконанню професійних обов’язків. Відповідно до частини третьої статті 31 Закону України «Про дошкільну освіту» керівника закладу дошкільної освіти призначає на посаду та звільняє з посади засновник (засновники) або уповноважений ним (ними) орган. Оскільки засновником закладу дошкільної освіти є селищна рада, а орган управління освітою ще не створений, то саме рада приймає рішення про призначення керівника цього закладу дошкільної освіти.

Відповідно до абзацу третього частини другої статті 25 Закону України «Про освіту» засновник закладу освіти або уповноважена ним особа укладає строковий трудовий договір (контракт) з керівником закладу освіти, обраним (призначеним) у порядку, встановленому законодавством та установчими документами закладу освіти.

Звертаємо увагу на те, що установчий документ закладу відповідно до прикінцевих та перехідних положень Закону України «Про освіту» має бути приведений до чинного законодавства, тобто викладений та затверджений у новій редакції, протягом пʼятирічного терміну. При цьому зауважуємо, що до його затвердження у новій редакції статут закладу дошкільної освіти у поточній редакції не втратив чинності. Вважаємо, що відсутність нової редакції статуту не є перешкодою для призначення засновником директора закладу дошкільної освіти. Тому пропонуємо селищному голові внести на розгляд ради свої пропозиції щодо кандидатури на посаду керівника закладу дошкільної освіти та призначити на посаду особу, яка відповідає вимогам, викладеним вище у частині другій статті 31 Закону України «Про дошкільну освіту», уклавши з нею строковий трудовий договір, а вже новопризначеному керівникові доручити підготувати статут закладу дошкільної освіти до затвердження у новій редакції, що найкраще б сприяло впровадженню, зокрема, академічної та організаційної автономії закладу освіти.

Аналітичний центр АМУ

Яким чином юридично правильно врегулювати заміну посади "завідуюча" закладом дошкільної освіти на посаду "директор" (затвердження статуту в новій редакції, запис в трудовій про зміну посади...)?

Згідно з частиною шостою статті 22 Закону України «Про освіту» статус, організаційно-правова форма, тип закладу освіти визначаються засновником і зазначаються в установчих документах закладу освіти. При цьому заклади освіти діють на підставі власних установчих документів, що затверджуються їх засновниками відповідно до законодавства.

Відповідно до пункту 13 Перехідних та прикінцевих положень Закону України «Про освіту» необхідно закладам освіти здійснити переоформлення установчих документів закладів освіти з метою приведення їх у відповідність із цим Законом протягом п’яти років з дня набрання чинності цим Законом. Ідеться про затвердження засновником статуту закладу дошкільної освіти у новій редакції.

У той же час для зміни назви посади користуємось таким алгоритмом:

Частиною третьою статті 32 Кодексу законів про працю України передбачено, що у зв’язку із змінами в організації виробництва і праці допускається зміна істотних умов праці при продовженні роботи за тією самою спеціальністю, кваліфікацією чи посадою. Про зміну істотних умов праці — систем і розмірів оплати праці, пільг, режиму роботи, встановлення або скасування неповного робочого часу, суміщення професій, зміну розрядів і найменування посад та інших — працівника мають повідомити не пізніше ніж за два місяці. Отже, засновник або уповноважений ним орган має видати розпорядчий документ про повідомлення завідувача дошкільного навчального закладу про зміну найменування його посади на директора закладу дошкільної освіти.

Про зміну назви посади керівника на підставі розпорядчого документа засновника або уповноваженого ним органу (органу управління освітою) робиться відповідний запис у трудову книжку відповідно до Інструкції про порядок ведення трудових книжок працівників, затвердженої наказом Мінпраці, Мінюсту та Мінсоцзахисту від 29.07.1993 № 58, зареєстрованої у Мінюсті 17.08.1993 за № 110. Наприклад:

№ 

Дата

Відомості про прийняття на роботу, переведення на іншу роботу і про звільнення (із зазначенням причин і з посиланням на статтю, пункт закону)

На підставі чого внесено запис (документ, його дата і номер)

Число

Місяць

Рік

1

 

2

 

3

4

10

15

08

2013

Прийнято на посаду завідуючої дошкільним закладом

Наказ від 15.08.2013 № 94-К

11

04

12

2017

Назву посади змінено на «директора закладу дошкільної освіти»

Наказ від 04.12.2017 № 125-К

Водночас працівника потрібно ознайомити з новим записом у трудовій книжці, оскільки пунктом 2.5 Інструкції № 58 передбачено, що з кожним записом, що вноситься до трудової книжки на підставі наказу (розпорядження) про призначення на роботу, переведення і звільнення роботодавець зобов’язаний ознайомити працівника під розписку в особовій картці працівника (типова форма № П-2, затверджена наказом Державного комітету статистики України та Міністерства оборони України від 25 грудня 2009 року № 495/656), у якій має повторюватися відповідний запис із трудової книжки.

Аналітичний центр АМУ

Одним із структурних підрозділів селищної ради є відділ освіти. До штатного розпису входить три посади: начальник відділу освіти, методист, спеціаліст 1 категорії з питань культури, молоді та спорту. Скажуть, будь ласка, чи є у такому випадку методист держслужбовець чи педагогічний працівник? Які нормативні документи можуть це підтвердити? Як повинна здійснюватись оплата праці?
Відповідно до пункту 5 частини першої статті 26 Закону України «Про місцеве самоврядування в Україні» до виключної компетенції сільських, селищних, міських рад належить затвердження за пропозицією сільського, селищного, міського голови структури виконавчих органів ради, загальної чисельності апарату ради та її виконавчих органів відповідно до типових штатів, затверджених Кабінетом Міністрів України, витрат на їх утримання. Відповідно до п. 1.3. Положення про районний (міський) методичний кабінет (центр), затвердженого наказом Міністерства освіти і науки України від 08.12.2008 № 1119 засновником районного (міського) методичного кабінету (центру) є місцеві органи виконавчої влади або органи місцевого самоврядування. Варто зазначити, що під час прийняття рішення про кількість штатних працівників методичної служби слід користуватись частинами третьою й четвертою Положення про районний (міський) методичний кабінет (центр), затвердженого наказом Міністерства освіти і науки України від 08.12.2008 року № 1119, де зазначено основні напрями та завдання її діяльності, вимоги до кадрового наповнення, та врахувати кількість розташованих на території адміністративної одиниці навчальних закладів, педагогів у них. Рішення щодо кількості працівників методичної служби приймає виключно рада, оскільки вона є засновником, а оплата праці працівників методичної служби здійснюється за кошти місцевого бюджету.

Відповідно до додатку 2 постанови Кабінету Міністрів України від 30 серпня 2002 р. № 1298 «Про оплату праці працівників на основі Єдиної тарифної сітки розрядів і коефіцієнтів з оплати праці працівників установ, закладів та організацій окремих галузей бюджетної сфери», з урахуванням змін, внесених постановою Кабінету Міністрів України № 974 від 14.12.2016 року, оплата праці методиста встановлюється у межах 10-14 тарифного розряду, а завідувача – 15-18 тарифного розряду.

Окрім того, посади завідувача навчально-методичної, науково-методичної та методичної установи, методистів належать посад педагогічних працівників відповідно до абзаців першого та третього розділу «Посади педагогічних працівників» Переліку посад педагогічних та науково-педагогічних працівників, затвердженого постановою Кабінету Міністрів України від 14 червня 2000 р. № 963.

Аналітичний центр АМУ

Чи затвердження статутів закладів освіти у новій редакції, з приведенням назв закладів до норм нового Закону України "Про освіту" вважається утворенням нового навчального закладу, і є підставою для призначення керівників на конкурсній основі?

Згідно з частиною шостою статті 22 Закону України «Про освіту» статус, організаційно-правова форма, тип закладу освіти визначаються засновником і зазначаються в установчих документах закладу освіти. При цьому заклади освіти діють на підставі власних установчих документів, що затверджуються їх засновниками відповідно до законодавства.

Відповідно до пункту 13 Перехідних та прикінцевих положень Закону України «Про освіту» необхідно закладам освіти здійснити переоформлення установчих документів закладів освіти з метою приведення їх у відповідність із цим Законом протягом п’яти років з дня набрання чинності цим Законом.

При цьому згідно із статтями 25, 66 Закону України «Про освіту» питання заснування закладів освіти, у тому числі для осіб з особливими освітніми потребами, а також їх реорганізації та ліквідації належить до виключно компетенції засновника (органу місцевого самоврядування). Переоформлення статуту є фактично викладенням його тексту у новій редакції, що затверджується засновником, і не повʼязано з утворення нового закладу освіти.

Відповідно до частини другої статті 26 Закону України «Про загальну середню освіту» керівник закладу загальної середньої освіти призначається на посаду та звільняється з посади рішенням засновника (засновників) закладу або уповноваженого ним (ними) органу. У статті 36 Кодексу Законів про працю України викладено підстави розірвання трудового договору. При цьому затвердження статуту закладу у новій редакції не належить до підстав розірвання трудового договору.

Отже, затвердження статуту закладу освіти у новій редакції не є підставою для утворення нового закладу освіти і відповідно звільнення керівника закладу освіти та оголошення конкурсу на заміщення вакантної посади керівника закладу освіти.

Аналітичний центр АМУ

 

1 + 10 =

Вертикальні вкладки

 

 

  

Сторінку розроблено в рамках проекту
«Розробка курсу на зміцнення місцевого самоврядування в Україні» (ПУЛЬС)