Консультації

Консультації органам місцевого самоврядування надають регіональні консультанти Офісів реформ в РВ АМУ перейти до контактів.

 

Директором КНП призначена особа з юридичною освітою. Чи може директор КНП працювати в органі місцевого самоврядування юрисконсультом та за яких умов? Дякую.
Відповідаючи на Ваше запитання слід зазначити наступне.
Робота за сумісництвом працівників державних підприємств, установ і організацій регулюється постановою Кабінету Міністрів України "Про роботу за сумісництвом працівників державних підприємств, установ і організацій" від 3 квітня 1993 року N 245 і Положенням про умови роботи за сумісництвом працівників державних підприємств, установ і організацій, затвердженим наказом Міністерства праці України, Міністерства юстиції України, Міністерства фінансів України від 28 червня 1993 року N 43.
Пунктом 4 зазначеної постанови Кабінету Міністрів України передбачено, що, окрім працівників, яким законодавчими актами заборонено працювати за сумісництвом, не мають права працювати за сумісництвом також керівники державних підприємств, установ і організацій, їхні заступники, керівники структурних підрозділів (цехів, відділів, лабораторій тощо) та їхні заступники (за винятком наукової, викладацької, медичної і творчої діяльності). Крім того слід враховувати норми законів України «Про запобігання корупції» та «Про службу в органах місцевого самоврядування».
Але виходячи з наданої інформації у запиті на консультацію відсутня можливість надати більш детальну інформацію.
Бухгалтерія ОТГ відмовляється оплачувати відрядження вчителя і учня на ІІІ (обласний) тур предметних олімпіад. Хто має оплачувати відрядження? Які документи це регулюють?

Відповідно до п. 3.12. Положення про Всеукраїнські учнівські олімпіади, турніри, конкурси з навчальних предметів, конкурси-захисти науково-дослідницьких робіт, олімпіади зі спеціальних дисциплін та конкурси фахової майстерності (далі ‒ Положення), затвердженого наказом Міністерства освіти і науки, молоді та спорту України від 22.09.11 року № 1099, до місця проведення олімпіад, турнірів і конкурсів учні прибувають організовано у супроводі керівника команди.

Згідно з п. 3.13. Положення керівник команди призначається з числа вчителів, майстрів виробничого навчання, викладачів навчальних закладів, які брали участь у підготовці учнів до олімпіад, турнірів і конкурсів, в їх проведенні і не є членами журі або оргкомітету відповідного етапу змагань.

Згідно з абзацом другим п. 11.2. Положення витрати на проїзд (в обидва кінці) учасників змагань, харчування в дорозі, відрядження осіб, що супроводжують учасників, проведення відбірково-тренувальних зборів кандидатів до складу команд на наступний етап олімпіад, турнірів і конкурсів несуть відповідні управління освіти, установи і навчальні заклади, які направляють команду або окремих учасників на олімпіаду, турнір чи конкурс.

Оскільки на ІІІ (обласний) тур предметних олімпіад ОТГ представляє команду учнів-переможців ІІ туру, то оплата відрядження керівника команди та учасників змагань має бути здійснена за кошти, визначені на ці потреби відповідним органом управління освітою ОТГ.

Аналітичний центр АМУ

Директор закладу загальної середньої освіти працює на посаді за безстроковим трудовим договором із 2003 року. Чи обмежується термін його подальшого перебування на посаді у звʼязку з новим Законом України «Про освіту»? Чи потрібно переукладати діючий безстроковий трудовий договір з директором школи та в якому порядку?

Щодо процедури призначення керівника закладу освіти

Змінами до частини другої статті 26 Закону України «Про загальну середню освіту», викладеними у Прикінцевих та перехідних положеннях Закону України «Про освіту», передбачено, що керівник закладу загальної середньої освіти призначається на посаду та звільняється з посади рішенням засновника (засновників) закладу або уповноваженого ним (ними) органу.

При цьому положення про конкурс на посаду керівника державного, комунального закладу загальної середньої освіти розробляє та затверджує засновник на підставі типового положення, затвердженого центральним органом виконавчої влади у сфері освіти і науки.

Отже, у кадровій політиці керуємось наказом Міністерства освіти і науки України від 28.03.2018 року № 291 «Про затвердження Типового положення про конкурс на посаду керівника державного, комунального закладу загальної середньої освіти» (далі ‒ Положення). Відповідно до пункту 3 Положення рішення про проведення конкурсу приймає засновник державного, комунального закладу загальної середньої освіти або уповноважений ним орган (посадова особа):

одночасно з прийняттям рішення про утворення нового закладу загальної середньої освіти;

не менше ніж за два місяці до завершення строкового трудового договору (контракту), укладеного з керівником закладу загальної середньої освіти;

упродовж десяти робочих днів з дня дострокового припинення (прийняття рішення про дострокове припинення) договору, укладеного з керівником відповідного закладу загальної середньої освіти, чи визнання попереднього конкурсу таким, що не відбувся.

Оскільки жодна з названих підстав не стосується Вашого закладу освіти, тому немає необхідності проводити конкурс.

Зауважуємо, що Закон України «Про освіту» набув чинності лише у вересні 2017 року, його норми у частині регулювання трудових відносин не стосуються осіб, які були призначені до цього часу. При цьому термін перебування на посадах керівників закладів освіти, які були призначені до моменту набрання чинності Закону України «Про освіту», не обмежуються. До таких осіб застосовуються норми Кодексу законів про працю України.

Щодо можливості змінити умови трудового договору з керівниками закладів освіти

Відповідно до статті 36 Кодексу законів про працю України у разі зміни власника підприємства, а також у разі його реорганізації (злиття, приєднання, поділу, виділення, перетворення) дія трудового договору працівника продовжується. Припинення трудового договору з ініціативи власника або уповноваженого ним органу можливе лише у разі скорочення чисельності або штату працівників (пункт 1 частини першої статті 40). Однак посада керівника закладу освіти може бути скороченою лише у випадку реорганізації закладу.

Таким чином, перехід на строковий трудовий договір (контракт) можливий лише за власним бажанням керівників закладів освіти. В іншому випадку рішення ради може бути оскаржене в судовому порядку.

Отже, якщо у керівник закладу освіти не має бажання змінювати умови свого трудового договору, безстроковий трудовий договір не потрібно переукладати.

Аналітичний центр АМУ

 

 

Лікарі КНП "Центру первинної медико - санітарної допомоги" , який фінансується згідно дговору із національною службою здоров'я України, виписує рецепти на наркотичні засоби, психотропні речовини для лікування больового синдрому онкохворих. Хто та за рахунок яких коштів здійснює оплату за вищезазначені засоби?

Переліком медичних послуг з надання первинної медичної допомоги визначеному Додатком 1 до Порядку надання первинної медичної допомоги, затвердженого наказом Міністерства охорони здоров’я України від 19.03.2018 № 504 «Про затвердження Порядку надання первинної медичної допомоги» (зареєстровано в Міністерстві юстиції України 21 березня 2018 року № 348/31800) передбачено, серед інших послуг, наступне:

«12. Надання окремих послуг паліативної допомоги пацієнтам усіх вікових категорій, що включає: регулярну оцінку стану важкохворого пацієнта та його потреб; оцінку ступеня болю та лікування больового синдрому; призначення наркотичних засобів та психотропних речовин відповідно до законодавства, включаючи оформлення рецептів для лікування больового синдрому; призначення лікування для подолання супутніх симптомів (закрепи, нудота, задуха тощо); консультування та навчання осіб, які здійснюють догляд за пацієнтом; координацію із забезпечення медичних, психологічних тощо потреб пацієнта.»

У свою чергу пунктом 4 Порядку реалізації державних гарантій медичного обслуговування населення за програмою медичних гарантій для первинної медичної допомоги на 2019 рік затвердженого постановою Кабінету Міністрів України від 18 грудня 2018 р. № 1117 зазначено, що «перелік послуг з медичного обслуговування населення (медичних послуг), пов’язаних з первинною медичною допомогою, оплату надання яких держава гарантує в межах програми медичних гарантій на 2019 рік, визначається Порядком надання первинної медичної допомоги, затвердженим МОЗ.

Та пунктом 12 Порядку зазначено, що оплата за надані медичні послуги здійснюється відповідно до договору про медичне обслуговування населення за програмою медичних гарантій, укладеного з Національною службою здоров’я України.

Чи обов'язково виствітлювати на сайті міської ради 1.усі посадові обов'язки працівників установи; 2. чи повинні зберігатися проекти рішень сесій та виконкому після їх прийняття. Якщо згідно "порядку забезпечення доступу до публічної інформації" та Регламенту роботи ради це не передбачено.

1.    Перелік інформації, яка обов’язково має розміщуватися на сайті,
визначений у статті 15 Закону України «Про доступ до публічної інформації».
Там, зокрема, передбачено оприлюднення інформації про організаційну
структуру, місію, функції, повноваження, основні завдання, напрями
діяльності та фінансові ресурси (структуру та обсяг бюджетних коштів,
порядок та механізм їх витрачання тощо) розпорядників інформації  (п.1
частини 1) та про основні функції регіональних підрозділів суб’єктів владних
повноважень (п. 11 частини 1). Але не вимагається розміщувати інформацію про
посадові обов’язки працівників установи. Отже, посадові інструкції
працівників на сайті можуть бути розміщені, але законом це не вимагається.
2.    Частиною 3 статті 15 Закону України «Про доступ до публічної
інформації» передбачено оприлюднення проектів нормативно-правових актів,
рішень органів місцевого самоврядування, розроблені відповідними
розпорядниками, не пізніш як за 20 робочих днів до дати їх розгляду з метою
прийняття. Оприлюднення проектів здійснюється для можливості ознайомлення з
ними зацікавленої громадськості та внесення пропозицій щодо їх
удосконалення. Інформація про врахування думки громадськості в остаточно
прийнятому документі, про хід його погодження, отримані та враховані чи не
враховані зауваження може являти публічний інтерес. Тому необхідність, місце
та терміни зберігання проектів рішень після їх прийняття в залежності від
їхньої цінності має визначатися внутрішніми документами відповідних органів
місцевого самоврядування. При цьому слід керуватися наказом Мінюсту,
розміщеним за цією адресою
https://www.osgrm.ua/posibnyky-video/zakony-pro-arhivy/pro-zatverdzhennya-pravyl-organizatciyi-dilovodstva-ta-arkhivnogo-zberigannya-dokumentiv/
 

Чи обов’язково має бути номер на печатці старостинського округу? Крім цього планується, що спеціалісти відділу надання адміністративних послуг, які працюють у старостинських округах, будуть проводити в селах державну реєстрацію актів цивільного стану. Якою гербовою печаткою (з номером чи без) вони мають користуватися?

Поставлені  питання врегульовані наказом Мін'юсту від 11.11.2011 року №
3306/5 "Про затвердження Порядку вчинення нотаріальних дій посадовими
особами органів місцевого самоврядування".
Як витікає з цього наказу, печатка кожного старости повинна мати номер, яким
вона відрізняється від номерів печаток інших старост.
Нотаріальні дії, вчинювані іншими уповноваженими на те посадовими особами
органу місцевого самоврядування, посвідчуються гербовою печаткою
відповідного органу місцевого самоврядування - тобто, як можна розуміти,
ради або її виконавчого комітету.
Раджу ознайомитися з повним текстом зазначеного наказу, розміщеним за
адресою. https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/z1298-11
 

У зв'язку із початком передвиборчої агітації, чи повинні політичні партії і представники кандидатів у президента звертатися до місцевих рад, щодо отримання дозволу на розміщення на території ради агітаційного намету і яка повинна бути відповідь місцевої ради.

Законами "Про вибори Президента України" та "Про вибори народних депутатів
України" лише передбачено таку форму агітації, як "встановлення агітаційних
наметів", однак в цих законах відсутні будь-які норми, які б регулювали таке
встановлення.
В той же час частиною 5 статті 55 закону "Про місцеві вибори" передбачено,
що "встановлення агітаційних наметів для проведення заходів передвиборної
агітації ... не потребує повідомлення чи отримання будь-яких дозволів від
органів виконавчої влади чи органів місцевого самоврядування".
Тож, вважаю, до ради ніхто не має з цього питання звертатися за дозволом.
Патрульна поліція може, на мій погляд, робити агітаторам зауваження, якщо
встановлений намет заважає руху транспорту чи пішоходів.

Чи підлягають щорічному оцінюванню в.о.старости, керуючий справами, заступник селищного голови в ОТГ?

Щорічне оцінювання службовців МС в ОМС зазвичай проводиться відповідно до
прийнятого відповідною радою Положення на основі Типового положення про
проведення атестації посадових осіб місцевого самоврядування, затвердженого
постановою КМУ від 26 жовтня 2001 р. N 1440.
Пунктом 2 Типового положення визначено, що:
"2. Атестації   підлягають    посадові    особи    місцевого
самоврядування  УСІХ РІВНІВ,  у  тому  числі  ті,  які  внаслідок
організаційних  змін обіймають посади менше ніж один рік,  якщо їх
службові обов'язки не змінилися.
     НЕ ПІДЛЯГАЮТЬ атестації  сільські,  селищні,  міські  ГОЛОВИ,
голови  районних  у  містах,  районних,  обласних  рад,  СЕКРЕТАРІ
сільських, селищних, міських рад, СТАРОСТИ, працівники патронатної
служби,  особи,  які перебувають на займаній посаді менше ніж один
рік,  молоді  спеціалісти,  вагітні  жінки, чи жінки, які працюють
менше  ніж  один  рік  після  виходу  на  роботу  з  відпустки  по
вагітності  і  пологах  чи  догляду за дитиною, особи, прийняті на
роботу  на  визначений термін".
Таким чином, керуючий справами, заступник голови, в.о.старости, як не
віднесені Типовим положенням до осіб, що не підлягають, щорічне оцінювання
мають проходити.
Втім, це лише Типове положення, воно носить рекомендаційний характер. І
місцеве положення, прийняте радою, може від нього відрізнятися.
 

До якої категорії ( до VI або VII) віднести посаду начальника загального відділу селищної ради об'єднаної громади

Постановою КМУ від 26 жовтня 2001 р. N 1441 посади керівників відділів
селищних рад віднесено до шостої категорії.
 

Як використовувати майно (будівель, споруд) закладів освіти, які не використовуються освітньому процесі, для інших потреб обʼєднаної територіальної громади? Як внести необхідні зміни до Закону України "Про освіту"?
Щодо використання майна закладів освіти на засадах державно-приватного партнерства
Питання управління майном закладів освіти регулюється статтями 80 та 81 Закону України «Про освіту». Відповідно до частини шостої статті 80 Закону України «Про освіту» майно закладів освіти, яке не використовується в освітньому процесі, може бути вкладом у спільну діяльність або використане відповідно до статті 81 цього Закону. Стаття 81 Закону України «Про освіту» регулює питання державно-приватного партнерства у сфері освіти і науки.
Щодо використання окремих будівель, споруд закладів освіти, які не використовуються в освітньому процесі
Повідомляємо, що Асоціація міст України листом № 5-261 від 11.06.2018 року зверталась до Комітету Верховної Ради України з питань науки і освіти з проханням врегулювати на законодавчому рівні проблему використання обʼєктів та майна закладів освіти з метою забезпечення комфортного перебування та забезпечення неосвітніх потреб учнів у цих закладах.
Доводимо до Вашого відома, що 19 січня 2019 року набув чинності Закон України «Про внесення змін до статті 80 Закону України «Про освіту» щодо забезпечення освітнього процесу належними умовами для праці та здобуття освіти» № 2661-VIII від 20 грудня 2018 року. Цим законом частину четверту статті 80 Закону України «Про освіту» уточнено та викладено у такій редакції:
«4. Об’єкти та майно державних і комунальних закладів освіти не підлягають приватизації чи використанню не за освітнім призначенням, крім надання в оренду з метою надання послуг, які не можуть бути забезпечені безпосередньо закладами освіти та пов’язані із забезпеченням освітнього процесу або обслуговуванням учасників освітнього процесу, з урахуванням визначення органом управління можливості користування державним нерухомим майно в межах законодавства.».
Щодо запровадження в закладах освіти, що не використовуються в освітньому процесі, платних послуг
Зауважуємо, що відповідно до Переліку платних послуг, які можуть надаватися закладами освіти, іншими установами та закладами системи освіти, що належать до державної та комунальної форми власності, затвердженого постановою Кабінету Міністрів України від 27.08.2010 року № 796, у закладах освіти можуть бути запроваджені платні послуги як у сфері освітньої діяльності, так і інших сферах: наукової та науково-технічної діяльності; міжнародного співробітництва; охорони здоровʼя, відпочинку, дозвілля, оздоровлення, туризму, фізичної культури та спорту; побутових послуг, житлово-комунальних та інших послуг.
Щодо перспектив змін у законодавстві галузі освіти
Окрім того, повідомляємо, що за участі Асоціації міст України робочої групою Міністерства освіти і науки України було розроблено проект Закону України «Про повну загальну середню освіту». Під час його розроблення АМУ порушувало проблему використання та збереження будівель закладів освіти, які призупинили свою діяльність або були реорганізовані. Так, у цьому проекті Закону України передбачено статтю 61 у такій редакції:
«Стаття 61. Майно закладів загальної середньої освіти
1. Правові засади володіння, користування і розпорядження майном закладів загальної середньої освіти визначаються Законом України «Про освіту», цим Законом та іншими актами законодавства.
2. Майно, у тому числі земельні ділянки, ліквідованих закладів загальної середньої освіти або тих, діяльність яких була призупинена, у сільській місцевості відповідно до рішення засновника може бути використане для забезпечення здобуття освіти, надання послуг у сфері соціального захисту, культури та охорони здоров’я, у тому числі на засадах державно-приватного партнерства. Відповідне майно не може бути предметом застави, стягнення, джерелом погашення боргу і щодо такого майна не можуть вчинятися будь-які дії, наслідком яких може бути припинення державної (комунальної) власності на таке майно.
Державні, комунальні заклади загальної середньої освіти та/або державна, комунальна частка корпоративного закладу загальної середньої освіти не можуть бути приватизовані або в будь-який іншій спосіб передані у приватну власність.».
Наразі проект Закону України «Про повну загальну середню освіту» проходить погодження в Центральних органах виконавчої влади, після якого буде винесений на розгляд Кабінету Міністрів України.
Аналітичний центр АМУ

Вертикальні вкладки

 

 

  

Сторінку розроблено в рамках проекту
«Розробка курсу на зміцнення місцевого самоврядування в Україні» (ПУЛЬС)