Консультації

Консультації органам місцевого самоврядування надають регіональні консультанти Офісів реформ в РВ АМУ перейти до контактів.

 

Трудові книги керівників закладів дошкільної освіти передані з відділу освіти РДА до виконкому ради ОТГ, назви закладів ще не змінені (не зареєстровані у держреєстратора), рішення про зміну засновника прийняте. Керівник закладу дошкільної освіти звільняється. Як зробити запис у трудову про зміну підпорядкування, засновника? Чи треба якесь пояснення, що приймав на роботу відділ освіти РДА, а звільняє сільська рада?

Щодо звільнення керівника закладу дошкільної освіти

Відповідно до статті 36 КЗпП України у разі зміни власника підприємства, а також у разі його реорганізації (злиття, приєднання, поділу, виділення, перетворення) дія трудового договору працівника продовжується. Припинення трудового договору з ініціативи власника або уповноваженого ним органу можливе лише у разі скорочення чисельності або штату працівників (пункт 1 частини першої статті 40).

Таким чином, факт передачі навчального закладу від РДА до ОТГ не може бути підставою для припинення трудового договору (звільнення працівника). Якщо після прийняття навчального закладу, ОТГ буде здійснювати упорядкування структури закладу, скорочення його чисельності або штату, то за умови дотримання порядку, передбаченого ст. 49-2 КЗпП України, звільнення працівника можливо.

У ситуації, коли після передачі закладу нічого не міняється, підстави для звільнення працівників відсутні.

Відповідно до частини третьої статті 31 Закону України «Про дошкільну освіту» керівника закладу дошкільної освіти призначає на посаду та звільняє з посади засновник (засновники) або уповноважений ним (ними) орган. При цьому відповідно до частини першої статті 47 Кодексу Законів про працю України власник або уповноважений ним орган зобовʼязаний у день звільнення видати працівникові належно оформлену трудову книжку і провести з ним розрахунок у строки, зазначені в статті 116 цього Кодексу.

Отже, розпорядчий документ про звільнення керівника дошкільного навчального закладу має видати селищна рада (засновник) або уповноважений нею орган управління освітою.

 

Щодо записів у трудову книжку про зміну підпорядкування, засновника

Про зміну назви закладу освіти робиться відповідний запис у трудову книжку відповідно до Інструкції про порядок ведення трудових книжок працівників, затвердженої наказом Мінпраці, Мінюсту та Мінсоцзахисту від 29.07.1993 № 58, зареєстрованої у Мінюсті 17.08.1993 за № 110.

Так, пунктом 2.15 вказаної Інструкції передбачено: «2.15. Якщо за час роботи працівника назва підприємства змінюється, то про це окремим порядком у графі 3 трудової книжки робиться запис: «Підприємство таке-то з такого-то числа перейменоване на таке-то», а у графі 4 проставляється підстава перейменування – наказ (розпорядження), його дата і номер.».

Рекомендуємо вносити зміни назви закладів дошкільної освіти до трудових книжок працівників після відповідної реєстрації у державного реєстратора.

Аналітичний центр АМУ

 

Як нараховується розмір річної орендної плати за користування землею громадській організації? Чи є пільги?
Відповідно до вимог Податкового кодексу України пільг по нарахуванню і сплаті за земельні ділянки,  які надані громадським організаціям на умовах оренди не передбачено. При нарахуванні  розмірів орендної плати за земельні ділянки, органи місцевого самоврядування мають керуватися статтями 288-288.7 Податкового кодексу України і Положеннями про встановлення розмірів орендної плати, які затверджені органом місцевого самоврядування на території якого розміщена земельна ділянка.

Підготовлено Аналітичним центром АМУ

Чи в праві ОМС прийняти рішення про прийняття на баланс багатоквартирного будинку на підставі звернення забудовника?
У разі звернення забудовника щодо прийняття на баланс багатоквартирного будинку органи місцевого самоврядування не можуть приймати  рішення про прийняття на баланс багатоквартирного будинку.
Відповідно до статті 1 Закону України «Про особливості здійснення права власності у багатоквартирному будинку», спільне майно багатоквартирного будинку - приміщення загального користування (у тому числі допоміжні), несучі, огороджувальні та несуче-огороджувальні конструкції будинку, механічне, електричне, сантехнічне та інше обладнання всередині або за межами будинку. Стаття 5 даного закону визначає, що спільне майно багатоквартирного будинку є спільною сумісною власністю співвласників. Статтею 9 Закону України «Про особливості здійснення права власності у багатоквартирному будинку», змінено форми управління багатоквартирним будинком. Визначено, що управління багатоквартирним будинком здійснюється його співвласниками. За рішенням співвласників усі або частина функцій з управління багатоквартирним будинком можуть передаватися управителю або всі функції - об’єднанню співвласників багатоквартирного будинку (асоціації об’єднань співвласників багатоквартирного будинку). Перехідними положеннями даного закону . Кабінету Міністрів України було доручено розробити порядок списання з балансу міністерствами, іншими центральними органами виконавчої влади, державними підприємствами та органами місцевого самоврядування багатоквартирних будинків. Так на виконання  вимог пункту 6 перехідних положень закону розроблено постанову Кабінету Міністрів України від 20.04.16 № 301 «Про затвердження Порядку списання з балансу багатоквартирних будинків».

 

Підготовлено Аналітичним центром АМУ

Не всі створили земельні відділи і навіть не всі мають землевпорядників при ОТГ. На кого орган місцевого самоврядування може покласти повноваження з організації і проведення земельних торгів?
Рішення про конкретний перелік структурних підрозділів, штатну чисельність органів місцевого самоврядування прийматиметься конкретною сільською, селищною, міською радою виходячи з головного принципу – наявності фінансових ресурсів в місцевому бюджеті на утримання відповідного штату. І вже потім враховуватиметься пріоритетність того чи іншого напрямку, що впливатиме на рішення: чи це буде управління, відділ чи відповідальний спеціаліст. Тобто, вирішення питань управління земельними ресурсами може бути покладене на окремого фахівця (наприклад – землевпорядник, юрист тощо) або структурний підрозділ (наприклад, відділ виконкому, окремий виконавчий орган – відділ, управління).

 

Підготовлено Аналітичним центром АМУ

Більшість голів не розуміють навіть з чого почати, щоб провести земельний аукціон. Хто має його організовувати? Якщо це громада, то хто замовник таких послуг у ОТГ?
Питання організації і проведення земельних торгів у формі аукціону врегульовані нормами статей 135-137 Земельного кодексу України.
По перше - Організатором земельних торгів земельних ділянок комунальної власності є відповідна сільська, селищна, міська рада об’єднаної територіальної громади (стаття 135 ЗКУ).  Адже орган місцевого самоврядування здійснює реалізацію права комунальної власності на земельні ділянки територіальної громади. (Відповідно до статті 60 ЗУ «Про місцеве самоврядування в Україні» органи місцевого самоврядування від імені та в інтересах територіальних громад відповідно до закону здійснюють правомочності щодо володіння, користування та розпорядження об'єктами права комунальної власності, в тому числі виконують усі майнові операції, можуть передавати об'єкти права комунальної власності у постійне або тимчасове користування юридичним та фізичним особам, здавати їх в оренду, продавати і купувати, використовувати як заставу, вирішувати питання їхнього відчуження, визначати в угодах та договорах умови використання та фінансування об'єктів, що приватизуються та передаються у користування і оренду).
В даному випадку на земельних торгах може бути продане лише право оренди, оскільки п. 15 Прикінцевих положень Земельного кодексу України не допускає купівлю-продаж земельних ділянок сільськогосподарського призначення державної та комунальної власності.
По друге – Орган місцевого самоврядування має запланувати бюджетні видатки на такі дії. Одним із варіантів є написання програми розвитку земельних відносин, у якій по пунктам будуть виписані дії і терміни підготовки та проведення торгів або виготовлення іншої документації на земельні ділянки територіальної громади. Також у програмі буде визначено відповідального виконавця. Зокрема це може бути фахівець з юридичних та фінансових питань або комунального майна у разі відсутності посад землевпорядників. Орган місцевого самоврядування рішенням ради визначає і затверджує перелік земельних ділянок, що підлягають продажу. Після затвердження переліку, у разі якщо право на земельну ділянку зареєстровано у Державному земельному кадастрі і проведена реєстрація прав на нерухоме майно за територіальною громадою, орган місцевого самоврядування замовляє витяг з технічної документації нормативної грошової оцінки земельної ділянки, оскільки планує здійснити продаж права оренди. Виконавцем земельних торгів є суб’єкт господарювання, який уклав з сільською, селищною, міською радою ОТГ (організатором земельних торгів) договір про їх проведення. Виконавця земельних торгів може визначити комісія сільської, селищної, міської ради. Орган місцевого самоврядування дає оголошення про визначення виконавця земельних торгів з такими вимогами до виконавця: вартість робіт , терміни проведення, кількість проведених торгів за останні 2 роки. Після визначення виконавця комісією, приймається рішення ради де визначається виконавець торгів, з яким орган місцевого самоврядування укладає договір.
Зауважуємо, що витрати (видатки), здійснені сільською, селищною, міською радою (організатором земельних торгів) або суб’єктом господарювання (виконавцем земельних торгів) на їх проведення, відшкодовуються йому переможцем земельних торгів (стаття 135 ЗКУ). Сільська, селищна, міська рада приймає рішення про продаж прав на земельну ділянку, в якому зазначаються умови продажу; стартовий розмір річної орендної плати; виконавець земельних торгів, дата і місце проведення земельних торгів.За результатами земельних торгів укладається договір оренди земельної ділянки. Звертаємо увагу, що орендна плата за земельні ділянки комунальної власності, набуті в оренду за результатами земельних торгів, за перший рік - вноситься у строки не пізніше трьох банківських днів з дня укладення договору оренди (постанова КМУ № 890 від 22.11.2017 року).

 

Підготовлено Аналітичним центром АМУ

У разі, коли землі сільгосппризначення передано у комунальну власність громад, чи мають орендарі земельних ділянок переукладати договори, заключені раніше з Держгеокадастром?
Так, угоди потрібно переукладати. Статтею 148-1 Земельного кодексу України визначено, що у разі переходу права власності на земельну ділянку від держави до територіальної громади до набувача переходять права та обов’язки власника земельної ділянки.
Орган місцевого самоврядування протягом місяця з моменту реєстрації права на земельну ділянку зобов’язано повідомити землекористувача (орендаря) з зазначенням кадастрового номеру, місця розташування та площі земельної ділянки, найменування нового власника, місця знаходження нового власника із зазначенням адреси.Повідомлення надсилається користувачу земельної ділянки рекомендованим листом з повідомленням про вручення, або вручається йому особисто під підпис.
Повідомлення про перехід права власності від держави до територіальної громади підлягає публікації у друкованих засобах масової інформації місцевої сфери розповсюдження (місцева газета). За згодою сторін договору оренди, земельного сервітуту чи застави, до договору вносяться зміни із зазначенням нового власника. Такі зміни реєструються в реєстрі прав на нерухоме майно.
Підготовлено Аналітичним центром АМУ
Які подальші дії сільських, селищних, міських рад об’єднаних територіальних громад після отримання земельних ділянок у комунальну власність з державної? Яким чином такі органи можуть вже користуватися такими с/г землями, які отримали? Чи є порядок?
Такі земельні ділянки використовуються в загальному порядку відповідно до їх цільового призначення – землі сільськогосподарського призначення. Спеціальних порядків для цього не потрібно.Особливості розпорядження землями сільськогосподарського призначення визначені п. 15 Прикінцевих положень Земельного кодексу України, відповідно до якого не допускається купівля-продаж земельних ділянок сільськогосподарського призначення державної та комунальної власності. В той же час можлива передача таких земельних ділянок в оренду. Крім цього, на таких землях можуть бути створені громадські сіножаті і пасовища.

Підготовлено Аналітичним центром АМУ

За межами населеного пункту знаходиться об’єкт спільної власності територіальних громад сіл, селищ району, власником якого є територіальні громади в особі районної ради (далі - Власник). Оперативне управління майном передане Власником відділу освіти райдержадміністрації. На даний час жодних документів на земельну ділянку немає, і постало питання їх виготовлення. Як правильно це зробити?
Відповідно до пункту 6  прикінцевих та перехідних положень Закону України «Про внесення змін до деяких законодавчих актів України щодо розмежування земель державної і комунальної власності», у разі якщо відомості про земельні ділянки, не внесені до Державного реєстру земель, надання дозволу на розроблення документації із землеустрою, що є підставою для державної реєстрації таких земельних ділянок, а також її затвердження здійснюються:
у межах населених пунктів - сільськими, селищними, міськими радами;
за межами населених пунктів - органами виконавчої влади, які відповідно до закону здійснюють розпорядження такими земельними ділянками.
Орган місцевого самоврядування приймає рішення про надання дозволу на виготовлення проекту землеустрою щодо відведення земельної ділянки.Визначається відповідальний виконавець, який буде замовляти виготовлення проекту землеустрою. Після виготовлення проекту землеустрою відповідно до вимог статті 186-1 Земельного кодексу України та статті 50 Закону України «Про землеустрій», проект землеустрою затверджується рішенням ради. Орган місцевого самоврядування проводить реєстрацію прав на земельну ділянку в реєстрі прав на нерухоме майно.
 
Підготовлено Аналітичним центром АМУ
Орган місцевого самоврядування (міська рада), хоче придбати майно, яке знаходиться його території, але належить до комунальної власності іншої міської ради. За якою процедурою це можна зробити?
      Так відповідно пункту 9 статті 60 Закону України «Про місцеве самоврядування в Україні», сільські, селищні, міські, районні в містах (у разі їх створення) ради мають право:
на переважне придбання в комунальну власність приміщень, споруд, інших об'єктів, розташованих на відповідній території, якщо вони можуть бути використані для забезпечення комунально-побутових та соціально-культурних потреб територіальних громад.
               Міська рада має прийняти рішення ради, звернутися до іншого органу місцевого самоврядування , щодо намірів на придбання об’єкту. Орган місцевого самоврядування приймає рішення дозвіл на продаж та виготовлення оціночної вартості об’єкту. Після виготовлення оціночної вартості, питання продажу майна, укладання договору купівлі- продажу , умови оплати вартості об’єкту та терміни, розглядається сесією міської ради, про що приймається рішення. В встановлені рішенням міської ради терміни, орган місцевого самоврядування замовляє виготовлення оцінки об’єкту. Документи подаються на розгляд сесії міської ради для подальшого затвердження. Орган місцевого самоврядування, який виявив бажання придбати об’єкт нерухомого майна приймає рішення ради , яким доручає міському голові підписати договір та затверджує договір купівлі- продажу нерухомого майна.
В той же час орган місцевого самоврядування має звернути увагу на пункт 7 ст.60 Закону України «Про місцеве самоврядування в Україні», що майнові операції, які здійснюються органами місцевого самоврядування з об'єктами права комунальної власності, не повинні ослаблювати економічних основ місцевого самоврядування, зменшувати обсяг та погіршувати умови надання послуг населенню.
Підготовлено Аналітичним центром АМУ
 
Як підготувати проект рішення сесії міської ради (ОТГ) про затвердження технічної документації щодо інвентаризації земельної ділянки для передачі її у постійне користування під об'єкт міської ради (центр активності громади)?
Орган місцевого самоврядування готує проект рішення, яким затверджує документацію з інвентаризації земель. Відповідно до статті 117 Земельного кодексу України у рішенні  ради  зазначається : площа земельної ділянки, адреса, категорія земель, цільове призначення, кадастровий номер (підстава стаття 16 ЗУ «Про державний земельний кадастр»), відомості про, обтяження прав  на земельну ділянку, обмеження у її використанні. В рішенні окремим пунктом прописують доручення відповідальній особі здійснити дії щодо реєстрації права власності на земельну ділянку за територіальною громадою в реєстрі прав на нерухоме майно. Якщо центр активності громади є виконавчим органом міської ради або комунальним підприємством , земельна ділянка цим же рішенням ради надається в постійне користування.

Підготовлено Аналітичним центром АМУ

 

Вертикальні вкладки

 

 

  

Сторінку розроблено в рамках проекту
«Розробка курсу на зміцнення місцевого самоврядування в Україні» (ПУЛЬС)