20 / Квітень, 2017

Рахункова палата України провела аналіз стану виконання Закону України "Про Державний бюджет України на 2016 рік" та оприлюднила на своєму сайті відповідні висновки. Звіт Рахункової палати підтверджує позицію Асоціації міст України щодо неприпустимості додаткового навантаження на місцеві бюджети без належного фінансового забезпечення делегованих державою повноважень, що в свою чергу збільшує залежність місцевих бюджетів від їх фінансування за рахунок трансфертів з державного бюджету.
Рахункова палата відмічає неможливість об’єктивно оцінити достатність коштів, які спрямовуються на виконання делегованих державних повноважень, оскільки державні соціальні стандарти і нормативи (які, згідно з вимогами частини третьої статті 94 Бюджетного кодексу України, є умовою для розрахунку обсягів медичної та освітньої субвенцій), не затверджені. Крім того, у Бюджетному кодексі України відсутній поділ повноважень органів місцевого самоврядування на власні та делеговані, тоді як у Законі України від 21.05.1997 № 280/97-ВР «Про місцеве самоврядування в Україні» він є, про що Асоціацією міст України також неодноразово наголошувалось. 
Так, у 2016 році частка трансфертів з державного бюджету в доходах місцевих бюджетів, порівняно з 2015 роком, зменшилася на 5,7 % і становила 53,4 %. При цьому за рахунок субвенцій з державного бюджету, щодо яких органи місцевого самоврядування не мають права самостійно визначати напрями використання, проведено 70% видатків місцевих бюджетів на соціальний захист і соціальне забезпечення, охорону здоров’я та освіту. Це свідчить про значну залежність виконання місцевих бюджетів від трансфертів з державного бюджету. А це, в свою чергу, призводить до недофінансування делегованих державою повноважень в секторах освіти, охорони здоров’я, соціального захисту та продовжує цю тенденцію. Асоціація міст України співпрацює з Центральними органами виконавчої влади щодо розробки галузевих державних соціальних стандартів та нормативів, відстоюючи інтереси органів місцевого самоврядування.
Крім того, Рахункова палата зазначає, що не затвердження в Законі про державний бюджет на 2016 рік субвенції на надання пільг за послуги зв’язку і компенсації за пільговий проїзд громадян призвело до простроченої заборгованості за такими пільгами.
Реформи з децентралізації, що реалізуються у країні, в тому числі з фінансової децентралізації, не надали місцевим бюджетам реальної фінансової незалежності та самостійності, а також стабільних джерел надходжень бюджетів. Так, номінальні доходи місцевих бюджетів у 2016 році збільшилися, порівняно з попереднім роком, на 71 млрд 682,9 млн грн, або 24,3%, а реальні, обраховані з використанням індексу-дефлятора ВВП (1,171), – на 6,2%.
За підсумками проведеного аналізу Рахунковою палатою надані відповідні пропозиції для усунення виявлених відхилень і порушень при виконанні закону про Державний бюджет України на 2016 рік. Зокрема, Рахункова палата вважає за доцільне рекомендувати Кабінету Міністрів України вжити заходів щодо:
- затвердження державних соціальних стандартів і нормативів, відповідно до статті 94 Бюджетного кодексу України, в описовому та вартісному вигляді за кожним із повноважень, делегованих державою органам місцевого самоврядування;
- вжити заходів щодо нормативного врегулювання погашення простроченої кредиторської заборгованості за надані послуги з пільгового проїзду та надання пільг з послуг зв’язку, що утворилася станом на 01.01.2017 внаслідок ненадання у 2016 році відповідної субвенції з державного бюджету місцевим бюджетам;
- ініціювати внесення змін до статті 29 і глави 11 «Надходження та витрати місцевих бюджетів» Бюджетного кодексу України щодо передачі частини загальнодержавних податків і збільшення часток відрахувань окремих податків, які справляються на відповідній території, з метою збільшення доходів відповідних місцевих бюджетів.

 

 

  

Сторінку розроблено в рамках проекту
«Розробка курсу на зміцнення місцевого самоврядування в Україні» (ПУЛЬС)