Нетішинська громада частково відшкодує підприємцям вартість касових апаратів

У Нетішині за кошти місцевого бюджету підприємцям частково відшкодовуватиметься вартість касових апаратів.
Так, рі­шен­ням ви­ко­нав­чо­го ко­мі­те­ту Не­ті­шинсь­кої місь­кої ра­ди зат­вер­дже­но по­ря­док на­дан­ня фі­нан­со­вої до­по­мо­ги суб’єк­там гос­по­да­рю­ван­ня за ра­ху­нок кош­тів бюд­же­ту Не­ті­шинсь­кої місь­кої те­ри­то­рі­аль­ної гро­ма­ди що­до час­тко­во­го від­шко­ду­ван­ня вар­тості ре­єс­тра­то­ра роз­ра­хун­ко­вих опе­ра­цій. 
Фі­нан­со­ва до­по­мо­га на­да­єть­ся суб’єк­там ма­ло­го та се­реднього під­при­єм­ниц­тва, які об­ра­ли спро­ще­ну сис­те­му опо­дат­ку­ван­ня і на­ле­жать до II-IV гру­пи плат­ни­ків єди­но­го по­дат­ку (да­лі — суб’єк­ти гос­по­да­рю­ван­ня), які прид­ба­ли но­ві ре­єс­тра­то­ри роз­ра­хун­ко­вих опе­ра­цій (да­лі — РРО) та на­да­ли ко­пії під­тверджу­ючих до­ку­мен­тів про його прид­бання да­то­ва­ні не ра­ні­ше 01 січ­ня 2021 ро­ку. 
До­по­мо­га на­да­єть­ся од­но­ра­зо­во уп­ро­довж 2021 ро­ку на час­тко­ве пок­риття вит­рат у роз­мі­рі 50 від­сотків від вар­тості РРО. Отримати відшкодування можна на під­ста­ві осо­бис­тої за­яви на ім’я місь­ко­го го­ло­ви, за вста­нов­ле­ною фор­мою.
Область: 
Хмельницька область

 

 

  

Сторінку розроблено в рамках проекту
«Розробка курсу на зміцнення місцевого самоврядування в Україні» (ПУЛЬС)