Консультації

Консультації органам місцевого самоврядування надають регіональні консультанти Офісів реформ в РВ АМУ перейти до контактів.

 

Доброго дня. Просимо надати розʼяснення щодо правомірності перебування на посаді секретаря загальноосвітнього комунального навчального закладу в селищі міського типу, якщо особа є дочкою директора школи. Чи є це конфліктом інтересів? І якщо є, то яка за це передбачена відповідальність згідно з чинним законодавством? Дякуємо.

 

Відповідно до абзацу четвертого частини першої статті першої Закону України «Про запобігання корупції» до близьких осіб належать мати та дочка. Згідно з абзацом девʼятого частини першої статті першої Закону України «Про запобігання корупції» потенційний конфлікт інтересів – наявність у особи приватного інтересу у сфері, в якій вона виконує свої службові чи представницькі повноваження, що може вплинути на об’єктивність чи неупередженість прийняття нею рішень, або на вчинення чи невчинення дій під час виконання зазначених повноважень.

Відповідно до цього Закону під прямим підпорядкуванням вважаються відносини прямої організаційної або правової залежності підлеглої особи від її керівника, в тому числі через вирішення (участь у вирішенні) питань прийняття на роботу, звільнення з роботи, застосування заохочень, дисциплінарних стягнень, надання вказівок, доручень, контролю за їх виконанням. Тобто під «конфліктом інтересів» розуміється суперечність між особистими інтересами особи та її службовими повноваженнями, наявність яких може вплинути на об’єктивність або неупередженість прийняття рішень, а також на вчинення чи невчинення дій під час виконання наданих їй службових повноважень. Наприклад, мама-керівник може здійснювати постійне безпідставне преміювання доньки-підлеглої, або спрощувати робоче навантаження.

У п. 16 чинної на сьогодні постанови РНК УРСР від 04.06.33 р. «Про суміщення посад та служби родичів в установах, підприємствах та організаціях усуспільненого сектора» (у редакції постанови Ради Міністрів УРСР від 03.11.80 р.№ 593) передбачено заборону спільної служби на одному й тому самому підприємстві, в установі, організації осіб, які перебувають між собою у близьких родинних або свояцьких зв’язках (батьки, подружжя, брати, сестри, сини, дочки, а також брати, сестри, батьки і діти подружжя), якщо їх служба пов’язана з безпосереднім підпорядкуванням або підконтрольністю одного з них іншому.

Згідно з підпунктом «б» пункту 2 частини першої статті 3 Закону України «Про запобігання корупції» до осіб, на яких поширюється дія цього Закону, належать особи, які не є державними службовцями, посадовими особами місцевого самоврядування, але надають публічні послуги.

При цьому варто зазначити, що юридичні особи, залежно від порядку їх створення, поділяються на юридичних осіб приватного права та юридичних осіб публічного права. Юридична особа публічного права створюється розпорядчим актом Президента України, органу державної влади, органу влади Автономної Республіки Крим або органу місцевого самоврядування. До таких юридичних осіб належать навчальні заклади комунальної власності.

Отже, призначення доньки на посаду секретаря керівника в школу, де працює мама-керівник закладу освіти, суперечить Закону України «Про запобігання корупції».

Аналітичний центр АМУ

Чи можна прийняти на посаду асистента вчителя педагога, який не пройшов курсів підвищення кваліфікації? Чи достатньо такому педагогу навчання на семінарах, тренінгах з інклюзивної освіти?
Відповідно до абзацу третього Переліку посад педагогічних та науково-педагогічних працівників, затвердженого постановою Кабінету Міністрів України від 14.06.2000 року № 963, посада асистента вчителя загальноосвітнього навчального закладу з інклюзивним та інтегрованим навчанням належить до посад педагогічних працівників. Отже, на них розповсюджуються норми законодавства, що стосуються призначення педагогічних працівників.

Відповідно до частини другої статті 58 Закону України «Про освіту» на посади педагогічних працівників приймаються особи, фізичний і психічний стан яких дозволяє здійснювати педагогічну діяльність та які мають освітню та/або професійну кваліфікацію, що відповідає встановленим законодавством, зокрема професійним стандартом (за наявності), кваліфікаційним вимогам до відповідних посад педагогічних працівників.

Згідно з частиною першою статті 59 Закону України «Про освіту» професійний розвиток педагогічних і науково-педагогічних працівників передбачає постійну самоосвіту, участь у програмах підвищення кваліфікації та будь-які інші види і форми професійного зростання. Заклади освіти, в яких працюють педагогічні та науково-педагогічні працівники, сприяють їхньому професійному розвитку та підвищенню кваліфікації. При цьому відповідно до частини другої цієї статті підвищення кваліфікації може здійснюватися за різними видами (навчання за освітньою програмою, стажування, участь у сертифікаційних програмах, тренінгах, семінарах, семінарах-практикумах, семінарах-нарадах, семінарах-тренінгах, вебінарах, майстер-класах тощо) та у різних формах (інституційна, дуальна, на робочому місці (на виробництві) тощо).

Отже, ви можете прийняти на посаду асистента педагога, який проходив навчання на тренінгах з інклюзивної освіти. При цьому надалі під час атестації цього педагогічного працівника рекомендуємо врахувати норму п. 3.16 Типового положення про атестацію педагогічних працівників, затвердженого наказом Міністерства освіти і науки України від 06.10.2010 № 930, яка передбачає, що педагогічний працівник визнається таким, що відповідає займаній посаді, якщо, крім іншого, пройшов підвищення кваліфікації. Таким чином, після призначення на посаду рекомендуємо спланувати спільно з педагогом терміни та місце проходження ним курсів підвищення кваліфікації.

Аналітичний центр АМУ

У новоутвореній ОТГ є вакантною посада завідуючого комунальним дошкільним закладом освіти, орган управління освітою ще не створений. У пункті 10 частини четвертої статті 42 Закону України «Про місцеве самоврядування в Україні» визначено, що сільський, селищний, міський голова призначає на посади та звільняє з посад керівників відділів, управлінь та інших виконавчих органів ради, підприємств, установ та організацій, що належать до комунальної власності відповідних територіальних громад, крім керівників дошкільних, загальноосвітніх та позашкільних навчальних закладів. Частина 3 статті 31 Закону України "Про дошкільну освіту" визначає, що керівника закладу дошкільної освіти призначає на посаду та звільняє з посади засновник (засновники) або уповноважений ним (ними) орган. У частині 2 статті 25 Закону України "Про освіту" зазначено що засновник закладу освіти або уповноважена ним особа укладає строковий трудовий договір (контракт) з керівником закладу освіти, обраним (призначеним) у порядку, встановленому законодавством та установчими документами закладу освіти. Чи правомірний такий алгоритм дій із призначення директора цього закладу дошкільної освіти: призначення селищним головою в. о. директора закладу, затвердження статуту закладу в новій редакції селищною радою, внесення селищним головою кандидатури директора на розгляд селищної ради, прийняття селищною радою рішення про призначення особи на посаду директора закладу та про доручення селищному голові укласти із цією особою строковий трудовий договір (контракт) на ˂...˃ років, укладання строкового трудового договору (контракту) селищним головою із призначеним директором закладу?

Згідно з частиною другою статті 31 Закону України «Про дошкільну освіту» на посаду керівника закладу дошкільної освіти незалежно від підпорядкування, типу і форми власності призначається особа, яка є громадянином України, має вищу освіту не нижче ступеня бакалавра, стаж педагогічної роботи не менш як три роки, а також організаторські здібності, фізичний і психічний стан якої не перешкоджає виконанню професійних обов’язків. Відповідно до частини третьої статті 31 Закону України «Про дошкільну освіту» керівника закладу дошкільної освіти призначає на посаду та звільняє з посади засновник (засновники) або уповноважений ним (ними) орган. Оскільки засновником закладу дошкільної освіти є селищна рада, а орган управління освітою ще не створений, то саме рада приймає рішення про призначення керівника цього закладу дошкільної освіти.

Відповідно до абзацу третього частини другої статті 25 Закону України «Про освіту» засновник закладу освіти або уповноважена ним особа укладає строковий трудовий договір (контракт) з керівником закладу освіти, обраним (призначеним) у порядку, встановленому законодавством та установчими документами закладу освіти.

Звертаємо увагу на те, що установчий документ закладу відповідно до прикінцевих та перехідних положень Закону України «Про освіту» має бути приведений до чинного законодавства, тобто викладений та затверджений у новій редакції, протягом пʼятирічного терміну. При цьому зауважуємо, що до його затвердження у новій редакції статут закладу дошкільної освіти у поточній редакції не втратив чинності. Вважаємо, що відсутність нової редакції статуту не є перешкодою для призначення засновником директора закладу дошкільної освіти. Тому пропонуємо селищному голові внести на розгляд ради свої пропозиції щодо кандидатури на посаду керівника закладу дошкільної освіти та призначити на посаду особу, яка відповідає вимогам, викладеним вище у частині другій статті 31 Закону України «Про дошкільну освіту», уклавши з нею строковий трудовий договір, а вже новопризначеному керівникові доручити підготувати статут закладу дошкільної освіти до затвердження у новій редакції, що найкраще б сприяло впровадженню, зокрема, академічної та організаційної автономії закладу освіти.

Аналітичний центр АМУ

Яким чином юридично правильно врегулювати заміну посади "завідуюча" закладом дошкільної освіти на посаду "директор" (затвердження статуту в новій редакції, запис в трудовій про зміну посади...)?

Згідно з частиною шостою статті 22 Закону України «Про освіту» статус, організаційно-правова форма, тип закладу освіти визначаються засновником і зазначаються в установчих документах закладу освіти. При цьому заклади освіти діють на підставі власних установчих документів, що затверджуються їх засновниками відповідно до законодавства.

Відповідно до пункту 13 Перехідних та прикінцевих положень Закону України «Про освіту» необхідно закладам освіти здійснити переоформлення установчих документів закладів освіти з метою приведення їх у відповідність із цим Законом протягом п’яти років з дня набрання чинності цим Законом. Ідеться про затвердження засновником статуту закладу дошкільної освіти у новій редакції.

У той же час для зміни назви посади користуємось таким алгоритмом:

Частиною третьою статті 32 Кодексу законів про працю України передбачено, що у зв’язку із змінами в організації виробництва і праці допускається зміна істотних умов праці при продовженні роботи за тією самою спеціальністю, кваліфікацією чи посадою. Про зміну істотних умов праці — систем і розмірів оплати праці, пільг, режиму роботи, встановлення або скасування неповного робочого часу, суміщення професій, зміну розрядів і найменування посад та інших — працівника мають повідомити не пізніше ніж за два місяці. Отже, засновник або уповноважений ним орган має видати розпорядчий документ про повідомлення завідувача дошкільного навчального закладу про зміну найменування його посади на директора закладу дошкільної освіти.

Про зміну назви посади керівника на підставі розпорядчого документа засновника або уповноваженого ним органу (органу управління освітою) робиться відповідний запис у трудову книжку відповідно до Інструкції про порядок ведення трудових книжок працівників, затвердженої наказом Мінпраці, Мінюсту та Мінсоцзахисту від 29.07.1993 № 58, зареєстрованої у Мінюсті 17.08.1993 за № 110. Наприклад:

№ 

Дата

Відомості про прийняття на роботу, переведення на іншу роботу і про звільнення (із зазначенням причин і з посиланням на статтю, пункт закону)

На підставі чого внесено запис (документ, його дата і номер)

Число

Місяць

Рік

1

 

2

 

3

4

10

15

08

2013

Прийнято на посаду завідуючої дошкільним закладом

Наказ від 15.08.2013 № 94-К

11

04

12

2017

Назву посади змінено на «директора закладу дошкільної освіти»

Наказ від 04.12.2017 № 125-К

Водночас працівника потрібно ознайомити з новим записом у трудовій книжці, оскільки пунктом 2.5 Інструкції № 58 передбачено, що з кожним записом, що вноситься до трудової книжки на підставі наказу (розпорядження) про призначення на роботу, переведення і звільнення роботодавець зобов’язаний ознайомити працівника під розписку в особовій картці працівника (типова форма № П-2, затверджена наказом Державного комітету статистики України та Міністерства оборони України від 25 грудня 2009 року № 495/656), у якій має повторюватися відповідний запис із трудової книжки.

Аналітичний центр АМУ

Одним із структурних підрозділів селищної ради є відділ освіти. До штатного розпису входить три посади: начальник відділу освіти, методист, спеціаліст 1 категорії з питань культури, молоді та спорту. Скажуть, будь ласка, чи є у такому випадку методист держслужбовець чи педагогічний працівник? Які нормативні документи можуть це підтвердити? Як повинна здійснюватись оплата праці?
Відповідно до пункту 5 частини першої статті 26 Закону України «Про місцеве самоврядування в Україні» до виключної компетенції сільських, селищних, міських рад належить затвердження за пропозицією сільського, селищного, міського голови структури виконавчих органів ради, загальної чисельності апарату ради та її виконавчих органів відповідно до типових штатів, затверджених Кабінетом Міністрів України, витрат на їх утримання. Відповідно до п. 1.3. Положення про районний (міський) методичний кабінет (центр), затвердженого наказом Міністерства освіти і науки України від 08.12.2008 № 1119 засновником районного (міського) методичного кабінету (центру) є місцеві органи виконавчої влади або органи місцевого самоврядування. Варто зазначити, що під час прийняття рішення про кількість штатних працівників методичної служби слід користуватись частинами третьою й четвертою Положення про районний (міський) методичний кабінет (центр), затвердженого наказом Міністерства освіти і науки України від 08.12.2008 року № 1119, де зазначено основні напрями та завдання її діяльності, вимоги до кадрового наповнення, та врахувати кількість розташованих на території адміністративної одиниці навчальних закладів, педагогів у них. Рішення щодо кількості працівників методичної служби приймає виключно рада, оскільки вона є засновником, а оплата праці працівників методичної служби здійснюється за кошти місцевого бюджету.

Відповідно до додатку 2 постанови Кабінету Міністрів України від 30 серпня 2002 р. № 1298 «Про оплату праці працівників на основі Єдиної тарифної сітки розрядів і коефіцієнтів з оплати праці працівників установ, закладів та організацій окремих галузей бюджетної сфери», з урахуванням змін, внесених постановою Кабінету Міністрів України № 974 від 14.12.2016 року, оплата праці методиста встановлюється у межах 10-14 тарифного розряду, а завідувача – 15-18 тарифного розряду.

Окрім того, посади завідувача навчально-методичної, науково-методичної та методичної установи, методистів належать посад педагогічних працівників відповідно до абзаців першого та третього розділу «Посади педагогічних працівників» Переліку посад педагогічних та науково-педагогічних працівників, затвердженого постановою Кабінету Міністрів України від 14 червня 2000 р. № 963.

Аналітичний центр АМУ

Чи затвердження статутів закладів освіти у новій редакції, з приведенням назв закладів до норм нового Закону України "Про освіту" вважається утворенням нового навчального закладу, і є підставою для призначення керівників на конкурсній основі?

Згідно з частиною шостою статті 22 Закону України «Про освіту» статус, організаційно-правова форма, тип закладу освіти визначаються засновником і зазначаються в установчих документах закладу освіти. При цьому заклади освіти діють на підставі власних установчих документів, що затверджуються їх засновниками відповідно до законодавства.

Відповідно до пункту 13 Перехідних та прикінцевих положень Закону України «Про освіту» необхідно закладам освіти здійснити переоформлення установчих документів закладів освіти з метою приведення їх у відповідність із цим Законом протягом п’яти років з дня набрання чинності цим Законом.

При цьому згідно із статтями 25, 66 Закону України «Про освіту» питання заснування закладів освіти, у тому числі для осіб з особливими освітніми потребами, а також їх реорганізації та ліквідації належить до виключно компетенції засновника (органу місцевого самоврядування). Переоформлення статуту є фактично викладенням його тексту у новій редакції, що затверджується засновником, і не повʼязано з утворення нового закладу освіти.

Відповідно до частини другої статті 26 Закону України «Про загальну середню освіту» керівник закладу загальної середньої освіти призначається на посаду та звільняється з посади рішенням засновника (засновників) закладу або уповноваженого ним (ними) органу. У статті 36 Кодексу Законів про працю України викладено підстави розірвання трудового договору. При цьому затвердження статуту закладу у новій редакції не належить до підстав розірвання трудового договору.

Отже, затвердження статуту закладу освіти у новій редакції не є підставою для утворення нового закладу освіти і відповідно звільнення керівника закладу освіти та оголошення конкурсу на заміщення вакантної посади керівника закладу освіти.

Аналітичний центр АМУ

 

Чи можливо призначити заступника директора з навчально-виховної роботи, якщо вища освіта (магістр), але не педагогічна, має стаж роботи: 2 роки майстер виробничого навчання, 1 рік заступника директора з навчально-виховної роботи в професійному ліцеї.

Відповідно до частини другої статті 58 Закону України «Про освіту» на посади педагогічних працівників приймаються особи, фізичний і психічний стан яких дозволяє здійснювати педагогічну діяльність та які мають освітню та/або професійну кваліфікацію, що відповідає встановленим законодавством, зокрема професійним стандартом (за наявності), кваліфікаційним вимогам до відповідних посад педагогічних працівників.

Згідно з частиною пʼятою статті 58 Закону України «Про освіту» особи, які здобули вищу, фахову передвищу чи професійну (професійно-технічну) освіту за іншою спеціальністю та яким не було присвоєно професійну кваліфікацію педагогічного працівника, можуть бути призначені на посаду педагогічного працівника строком на один рік.

При цьому особи можуть продовжити працювати на відповідних посадах педагогічних працівників системи дошкільної, позашкільної, професійної (професійно-технічної), фахової передвищої, вищої та післядипломної освіти після їх успішної атестації у порядку, визначеному законодавством.

Звертаємо увагу, що особам, які забезпечують здобуття повної загальної середньої освіти, професійна кваліфікація педагогічного працівника може бути присвоєна закладом вищої чи післядипломної освіти або відповідним кваліфікаційним центром після одного року роботи на посадах педагогічних працівників, що забезпечують здобуття повної загальної середньої освіти, за умови успішного складення кваліфікаційного іспиту відповідно до кваліфікаційних вимог до педагогічного працівника чи відповідного професійного стандарту (за наявності).

Трудові відносини системи загальної середньої освіти також регулює Закон України «Про загальну середню освіту». Відповідно до частини першої статті 24 цього Закону педагогічним працівником повинна бути особа з високими моральними якостями, яка має відповідну педагогічну освіту та/або професійну кваліфікацію педагогічного працівника, належний рівень професійної підготовки, здійснює педагогічну діяльність, забезпечує результативність та якість своєї роботи, фізичний та психічний стан здоров’я якої дозволяє виконувати професійні обов’язки в закладах системи загальної середньої освіти. Перелік посад педагогічних працівників системи загальної середньої освіти встановлюється Кабінетом Міністрів України.

Отже, Ви можете призначити на посаду заступника директора з навчально-виховної роботи зазначену вище особу строком на 1 рік, яка надалі зможе продовжити працювати на цій посаді після присвоєння їй професійної кваліфікації педагогічного працівника закладом вищої чи післядипломної освіти або відповідним кваліфікаційним центром після одного року роботи на посадах педагогічних працівників, що забезпечують здобуття повної загальної середньої освіти, за умови успішного складення кваліфікаційного іспиту відповідно до кваліфікаційних вимог до педагогічного працівника чи відповідного професійного стандарту.

Аналітичний центр АМУ

При виконавчому комітеті ради створено відділ освіти як не юридичну особу. Чи можна методистів методичного кабінету відділу призначати як працівників відділу освіти виконавчого комітету? Якщо так – який статус вони матимуть (службовці, педпрацівники, обслуговуючий персонал, посадова особа ОМС...)

Щодо створення методичного кабінету при відділі освіти

Забезпечення системи науково-методичного супроводу навчальних закладів регулюють частина друга статті 19 Закону України «Про освіту», стаття 42 Закону України «Про загальну середню освіту», підпункт 2 пункту «б» статті 32 Закону України «Про місцеве самоврядування в Україні», а також Положення про районний (міський) методичний кабінет (центр) (далі – Типове положення), затверджене наказом Міністерства освіти і науки України № 1119 від 08.12.2008.

Відповідно до пункту 5 частини першої статті 26 Закону України «Про місцеве самоврядування в Україні» до виключної компетенції сільських, селищних, міських рад належить затвердження за пропозицією сільського, селищного, міського голови структури виконавчих органів ради, загальної чисельності апарату ради та її виконавчих органів відповідно до типових штатів, затверджених Кабінетом Міністрів України, витрат на їх утримання. Відповідно до п. 1.3. Положення про районний (міський) методичний кабінет (центр), затвердженого наказом Міністерства освіти і науки України від 08.12.2008 № 1119 засновником районного (міського) методичного кабінету (центру) є місцеві органи виконавчої влади або органи місцевого самоврядування.

Отже, рішення про створення методичного кабінету у відділі освіти приймає рада, і це відповідає нормам чинного законодавства.

 

Щодо призначення методистів міського методичного кабінету

При утворенні методичного кабінету рада приймає рішення щодо введення до структури відділу освіти нового підрозділу – методичного кабінету, а також затверджує штатний розпис відділу освіти у новій редакції.

Варто зазначити, що під час прийняття рішення про кількість штатних працівників методичної служби слід користуватись частинами третьою й четвертою Положення про районний (міський) методичний кабінет (центр), затвердженого наказом Міністерства освіти і науки України від 08.12.2008 року № 1119, де зазначено основні напрями та завдання її діяльності, вимоги до кадрового наповнення, та врахувати кількість розташованих на території адміністративної одиниці навчальних закладів, педагогів у них. Рішення щодо кількості працівників методичної служби приймає виключно рада, оскільки вона є засновником, а оплата праці працівників методичної служби здійснюється за кошти місцевого бюджету.

Окрім того, посади завідувача навчально-методичної, науково-методичної та методичної установи, методистів належать посад педагогічних працівників відповідно до абзаців першого та третього розділу «Посади педагогічних працівників» Переліку посад педагогічних та науково-педагогічних працівників, затвердженого постановою Кабінету Міністрів України від 14 червня 2000 р. № 963.

Аналітичний центр АМУ

Доброго дня ! Скажіть будь-ласка чи прийнято Постанову Кабінету Міністрів України "Про затвердження Порядку проведення конкурсного відбору керівників закладів охорони здоров'я державної та комунальної форми власності"

Наразі постанову Кабінету Міністрів України «Про затвердження Порядку проведення конкурсного відбору керівників закладів охорони здоров’я державної та комунальної форми власності» не прийнято.

Проект постанови було оприлюднено МОЗ України на офіційному сайті для надання зауважень та пропозицій до 14.07.2017 р. за адресою:  http://moz.gov.ua/ua/portal/Pro_20170614_0.html 

На офіційне погодження АМУ проект не надходив, на розгляд Урядового комітету з питань гуманітарної та соціальної політики не виносився.

У місті обласного підпорядкування нараховується 2724 дитини віком від 2 до 18 років, чи може утворюватися інклюзивно-ресурсний центр, коли місто знаходиться за 45 км. від обласного центру?

Відповідно до пункту 3 Положення про інклюзивно-ресурсний центр (далі – Положення), затвердженого постановою Кабінету Міністрів України від 12.07.2017 року № 545, «засновниками центрів є представницькі органи місцевого самоврядування об’єднаних територіальних громад, районні, міські, районні у містах (у разі їх утворення) ради». Згідно з пунктом 4 Положення «центри утворюються з розрахунку один центр не більш як на 7 тис. дітей, які проживають на території об’єднаної територіальної громади (району), та не більш як на 12 тис. дітей, які проживають у місті (районі міста)».

Отже, зважаючи на кількість дітей Вашого міста достатньо утворення рішенням міської ради одного інклюзивно-ресурсного центру. При цьому варто враховувати, що відповідно до пункту 5 частини першої статті 26 Закону України «Про місцеве самоврядування в Україні» виключною компетенцією міської ради є «затвердження за пропозицією міського голови структури виконавчих органів ради, загальної чисельності апарату ради та її виконавчих органів відповідно до типових штатів, затверджених Кабінетом Міністрів України, витрат на їх утримання». При затвердженні штатного розпису інклюзивно-ресурсних центрів рекомендуємо врахувати, що відповідно до пункту 6 частини першої статті 1032 проекту Закону України «Про внесення змін до Бюджетного кодексу України» (реєстр. № 7116 від 15.09.2017 р.) перелік типів навчальних закладів, на які у 2018 році також буде спрямовано освітню субвенцію, доповнено інклюзивно-ресурсними центрами.

Аналітичний центр АМУ

 

8 + 4 =

Вертикальні вкладки

 

 

  

Сторінку розроблено в рамках проекту
«Розробка курсу на зміцнення місцевого самоврядування в Україні» (ПУЛЬС)