Консультації

Консультації органам місцевого самоврядування надають регіональні консультанти Офісів реформ в РВ АМУ перейти до контактів.

 

Відповідно до пункту 3 статті 34 ЗУ "Про місцеве самоврядування в Україні" та постанови КМУ від 26.04.2017 №295 «Деякі питання реалізації статті 259 Кодексу законів про працю України та статті 34 Закону України "Про місцеве самоврядування в Україні» до повноважень міської ради входить здійснення на відповідних територіях контролю за додержанням законодавства про працю та зайнятість населення і накладення штрафів за порушення законодавства про працю та зайнятість населення, у порядку встановленому законодавством. Чи потрібно вводити додатково до структури міської ради окрему штатну одиницю, яка б виконувала ці функції? Чи можливе покладання таких обов’язків на вже працюючу посадову особу в управління праці та соціального захисту населення?
Відповідно до пункту 3 Порядку здійснення державного контролю за додержанням законодавства про працю, затвердженого постановою Кабінету Міністрів України інспекторами праці є посадові особи Держпраці та її територіальних органів, виконавчих органів рад, посадовими обов’язками яких передбачено повноваження щодо здійснення державного контролю за додержанням законодавства про працю.
 
Тобто, законодавство не регулює питання необхідності створення окремого структурного підрозділу або введення окремої штатної одиниці. Покладання обов’язків щодо контролю можливо, в тому числі, на вже працюючу посадову особу місцевого самоврядування.
 
Зазначаємо, що відповідно до Закону України «Про місцеве самоврядування в Україні» повноваження щодо затвердження структури виконавчих органів ради, загальної чисельності апарату ради та її виконавчих органів належать до виключної компетенції рад.
Які соціальні нормативи користування житлово-комунальними послугами, щодо оплати яких держава надає пільги та встановлює субсидії для індивідуального опалення (яка кількість куб. метра природного газу на 1 кв. метр опалюваної площі на місяць в опалювальний період)?
Соціальні нормативи користування житлово-комунальними послугами, щодо оплати яких держава надає пільги та встановлює субсидії, передбачені у постанові Кабінету Міністрів України від 6.08.2014 № 409 «Про встановлення державних соціальних стандартів у сфері житлово-комунального обслуговування».
Відповідно до пункту 3 постанови № 409 установлені такі соціальні нормативи користування житлово-комунальними послугами, щодо оплати яких держава надає пільги та встановлює субсидії для централізованого та індивідуального опалення (теплопостачання):
  • у разі використання теплової енергії для централізованого опалення (теплопостачання) абонентами, житлові будинки яких обладнані будинковими та/або квартирними приладами обліку, - 0,0431 Гкал на 1 кв. метр опалюваної площі на місяць в опалювальний період;
  • у разі використання природного газу для індивідуального опалення - 5,0 куб. метра природного газу на 1 кв. метр опалюваної площі на місяць в опалювальний період;
  • у разі використання електричної енергії для індивідуального опалення - 51 кВт·г на 1 кв. метр опалюваної площі на місяць в опалювальний період.
Відповідно до наказу №1030 від 21.06.2017 року Міністерства соціальної політики України об’єднаним територіальним громадам рекомендовано утворити Службу у справах дітей, для виконання безпосередньої діяльності, передбаченої цим наказом. Яким чином буде здійснюватися оплата працівникам даної служби, зокрема начальнику служби, завідувачу сектора (відповідно до якого додатку до постанови Кабінету Міністрів України №268)?
Відповідно до абзацу другого п. 1 Постанови КМУ від 9.03.2006 № 268 «Про упорядкування структури та умов оплати праці працівників апарату органів виконавчої влади, органів прокуратури, судів та інших органів» умови оплати праці посадових осіб місцевого самоврядування визначаються органом місцевого самоврядування виходячи з умов оплати праці, встановлених для державних службовців відповідних категорій і схем посадових окладів. Тобто, рада або виконавчий комітет на підставі постанови 268 затверджують власні схеми посадових окладів. У таких схемах потрібно прирівняти працівників служби у справах дітей до відповідної посади.
 
Діяльність служби у справах дітей регулюється Законом України «Про органи і служби у справах дітей та спеціальні установи для дітей» від 24.01.1995 № 20/95-ВР. Відповідно до частини восьмої статті 4 цього Закону служби у справах дітей мають права юридичної особи. Тобто, Службу у справах дітей доцільно створювати як окремий виконавчий орган ради.
 
Враховуючи вищезазначене, рекомендуємо при визначені умов оплати праці працівників служби у справах дітей керуватись додатком 51 до постанови Кабінету Міністрів України від 9.03.2006 № 268 (в редакції постанови Кабінету Міністрів України від 24.05.2017 № 353).
Чи обовʼязково дитині дошкільного віку відвідувати дошкільний навчальний заклад?

Відповідно до абзацу третього частини другої статті 3 Закону України «Про дошкільну освіту» держава забезпечує доступність і безоплатність дошкільної освіти в державних і комунальних дошкільних навчальних закладах у межах державних вимог до змісту, рівня й обсягу дошкільної освіти (Базового компонента дошкільної освіти) та обов'язкову дошкільну освіту дітей старшого дошкільного віку.

Відповідно до абзацу третього частини п'ятої статті 9 Закону України «Про дошкільну освіту» дитина може здобувати дошкільну освіту за бажанням батьків або осіб, які їх замінюють у сім'ї (до досягнення дитиною п'ятирічного віку).

Отже, після 5 років і до моменту вступу до початкової школи дитина має відвідувати дошкільний навчальний заклад, що зобовʼязаний надати освітні послуги на рівні Базового компонента дошкільної освіти.

Довідка: Базовий компонент дошкільної освіти затверджено наказом Міністерства освіти і науки, молоді та спорту України № 615 від 22.05.2012. У ньому зведено норми і положення, що визначають державні вимоги до рівня освіченості, розвиненості та вихованості дитини 6 (7) років; сумарний кінцевий показник набутих дитиною компетенцій перед її вступом до школи.

Аналітичний центр АМУ

До питання статусу відділів та можливості їхнього включення до апарату

Для правильного визначення статусу відділів важливо виходити з наступного співвідношення термінів «виконавчий орган ради» та «структурний підрозділ» відповідно до законів України «Про місцеве самоврядування в Україні» та «Про службу в органах місцевого самоврядування». Оскільки назви виконавчих органів рад та структурних підрозділів є схожими (відділи, управління), на практиці часто трапляються випадки плутанини. Тому при формуванні зовнішньої та внутрішньої структури, розробці положень виконавчих органів та структурних підрозділів важливо чітко розуміти їх відмінності і відповідно їх визначати. Звертаємо увагу, що у постанові Кабінету Міністрів України від 9 березня 2006 р. № 268 терміни «самостійний відділ, управління» є синонімом «відділ, управління-виконавчий орган ради».

Виконавчі органи ради є органами місцевого самоврядування, що наділяються законами власними повноваженнями, в межах яких діють самостійно і несуть відповідальність за свою діяльність відповідно до закону; вони є юридичними особами (частина третя статті 140 Конституції України, частина перша статті 16 Закону України «Про місцеве самоврядування в Україні»). Виконавчий орган ради є структурно відокремленим і не може бути частиною іншого виконавчого органу ради або апарату ради.

Абзацом одинадцятим частини першої статті 1, частиною першою статті 54 Закону України «Про місцеве самоврядування в Україні» уточнено, що виконавчі органи рад – це органи, які відповідно до Конституції України та вказаного Закону створюються сільськими, селищними, міськими радами для здійснення виконавчих функцій і повноважень місцевого самоврядування у межах, визначених законами. Частина третя статті 10 Закону України «Про місцеве самоврядування в Україні» передбачає, що представницькі органи місцевого самоврядування, сільські, селищні, міські голови, виконавчі органи місцевого самоврядування діють за принципом розподілу повноважень у порядку і межах, визначених законами. Повноваження виконавчих органів сільської, селищної, міської ради визначено у главі 2 розділу ІІ Закону України «Про місцеве самоврядування в Україні», а також у інших законах.

Відповідно до статті 11 Закону України «Про місцеве самоврядування в Україні» виконавчими органами сільських, селищних, міських рад є:

-        виконавчий комітет ради;

-        відділи, управління та інші створювані радами виконавчі органи (далі - інші виконавчі органи ради).

Виконавчий комітет ради може здійснювати всі виконавчі повноваження, що не передані радою до відання інших виконавчих органів, а також у разі створення інших виконавчих органів координувати та контролювати їх діяльність. Інші виконавчі органи ради здійснюють надані їм радою виконавчі повноваження у певній галузі, сфері, на певній території. Розмежування повноважень між виконавчим комітетом, відділами, управліннями, іншими виконавчими органами ради в межах повноважень, наданих Законом виконавчим органам сільських, селищних, міських рад, здійснюється за рішенням ради відповідно до частини третьої статті 52 Закону України «Про місцеве самоврядування в Україні». Таке розмежування здійснюється шляхом затвердження радою положень інших виконавчих органів ради з визначенням їх самостійної компетенції (частина четверта статті 54 Закону України «Про місцеве самоврядування в Україні»).

Окрім структури виконавчих органів ради (зовнішньої структури) існує ще й внутрішня структура виконавчих органів ради, апарату ради та її виконавчого комітету. Її поява є логічною у будь-якій організації з досягненням певної кількості службовців для забезпечення керованості органу та спеціалізації службовців. Елементами внутрішньої структури виконавчих органів ради є структурні підрозділи.

Правове регулювання створення та засад діяльності структурних підрозділів здійснюється переважно регламентами рад та положеннями виконавчих органів, у яких вони створенні, а також їх власними положеннями. Структурні підрозділи входять до складу виконавчих органів ради, апарату ради та її виконавчого комітету і в межах своєї спеціалізації забезпечують здійснення відповідним органом своєї компетенції. Тобто вони не є самостійними у своїй діяльності на відміну від виконавчих органів ради.

Помітною ознакою структурного підрозділу є відображення у його назві назви виконавчого органу ради, апарату ради та її виконавчого комітету, у якому його створено. Наприклад: юридичне управління апарату виконавчого комітету міської ради, відділ доходів фінансового управління міської ради тощо. У свою чергу назва виконавчого органу містить посилання лише на власну назву відповідної ради. Наприклад: фінансове управління міської ради.

Посадові оклади посадових осіб виконавчих органів ради (у т.ч. самостійних відділів) селищної ради, що представляє інтереси об’єднаної територіальної громади визначаються відповідним органом місцевого самоврядування з урахуванням додатку 51 постанови Кабінету Міністрів України від 9 березня 2006 р. № 268.

Що таке апарат ОМС і як його ефективно організувати

Рада та її виконавчий комітет є окремими органами місцевого самоврядування і відповідно окремими юридичними особами (частина перша статті 16 Закону України «Про місцеве самоврядування в Україні»). Тому у разі необхідності створюється окремо апарат ради та апарат виконкому. У місцевому самоврядуванні апаратом визнаються всі посадові особи, інші працівники, які перебувають у трудових відносинах з органом місцевого самоврядування, що діє як   колегіальний орган, і забезпечують його діяльність.
Якщо обсяг роботи по  раді та загальна чисельність працівників по всіх органах місцевого самоврядування територіальної громади є невеликою, то для уникнення дублювання посадових обов’язків спеціалістів,  спрощення діловодства та бухгалтерського обліку апарат ради зазвичай не створюється. Достатньо наявності лише апарату виконкому, на який покладено функції забезпечення діяльності  ради. У даному випадку голова, секретар  ради, керуючий справами, заступники голови та інші посадові особи включаються до апарату виконкому. Посадові оклади посадових осіб апарату виконавчого комітету  ради, що представляє інтереси об’єднаної територіальної громади визначаються відповідним органом місцевого самоврядування з урахуванням додатку 50 постанови Кабінету Міністрів України від 9 березня 2006 р. № 268.

Чи можлива в ОМС посада на зразок "заступник керуючого справами - начальник відділу"?

 

Правовий статус посадових осіб місцевого самоврядування визначається Законом України «Про службу в органах самоврядування в Україні» (далі – Закон). Статтями 14, 15 Закону передбачено посаду - керуючий справами виконавчого апарату районної ради. Для вказаної посади не передбачено посад заступників. Законом також не передбачено можливості поєднання кількох посад в одній. Вказаний випадок суперечить класифікації посад, за якою посада керуючого справами віднесена до п’ятої категорії, а посади керівників структурних підрозділів виконавчого апарату районної ради – до шостої.

Творення складних посад вважаємо неправильним. Поєднання кількох посад (правових статусів) в одній посаді (складній посаді) призводить до руйнування логіки побудови ієрархії посад. Тому питання перерозподілу обов’язків повинно вирішуватися зміною затверджених переліків обов’язків відповідних посад (у посадових інструкціях) без зміни назв посад. Покладення обов’язків відсутнього керівника необхідно здійснювати на іншу посадову особу без зміни назви посади останньої. У останній ситуації виплачується доплата за виконання обов'язків тимчасово відсутнього керівника. Загалом питання належної винагороди за займаною посадою варто вирішувати за рахунок преміювання відповідно до особистого вкладу.

Чи можна створити профспілку освітян на рівні ОТГ? І якщо можна, то який порядок її створення? Та хто може входити в профспілку працівників освіти в ОТГ?

Щодо можливості створення професійної спілки освітян в ОТГ

Відповідно до статті 6 Закону України «Про професійні спілки, їх права та гарантії діяльності» громадяни України мають право на основі вільного волевиявлення без будь-якого дозволу створювати профспілки, вступати до них та виходити з них на умовах і в порядку, визначених їх статутами, брати участь у роботі профспілок. Згідно з частиною першою статті 8 цього Закону з метою виконання своїх статутних завдань профспілки, їх організації (якщо це передбачено статутом) мають право на добровільних засадах створювати обʼєднання (ради, федерації, конфедерації тощо) за галузевою, територіальною або іншою ознакою, а також входити до складу обʼєднань та вільно виходити з них. Отже, в обʼєднаній територіальній громаді може бути створена профспілка освітян. При цьому така профспілка матиме статус місцевого обʼєднання (згідно з частиною третьою статті 9 Закону України «Про обʼєднання громадян» до місцевих обʼєднань належать обʼєднання, діяльність яких поширюється на території відповідної адміністративно-територіальної одиниці або регіону. Територія діяльності самостійно визначається обʼєднанням громадян).

Поряд із тим зауважуємо, що відповідно до частини третьої статті 12 Закону України «Про професійні спілки, їх права та гарантії діяльності» забороняється втручання державних органів, органів місцевого самоврядування, їх посадових осіб, роботодавців, їх об'єднань у статутну діяльність профспілок, їх організацій та обʼєднань.

 

Щодо порядку створення професійної спілки освітян

Згідно з частиною першою статті 14 Закону України «Про професійні спілки, їх права та гарантії діяльності» профспілки діють відповідно до законодавства та своїх статутів. Зауважуємо, що частина третя статті 14 цього Закону містить вимогу до змісту статуту (положення) профспілки. Звертаємо увагу, що відповідно до частини другої статті 14 Закону України «Про професійні спілки, їх права та гарантії діяльності» статути (положення) профспілок приймаються зʼїздами, конференціями, установчими або загальними зборами членів профспілки відповідного рівня і не повинні суперечити законодавству України. Процедура легалізації профспілки виписана у статті 16 цього Закону. Йдеться про легалізацію шляхом повідомлення на відповідність заявленому статусу. При цьому для легалізації профспілок, обʼєднань профспілок їх засновники або керівники виборних органів подають заяви. До заяви додаються статут (положення), протокол з'їзду, конференції, установчих або загальних зборів членів профспілки з рішенням про його затвердження, відомості про виборні органи, наявність організацій профспілки у відповідних адміністративно-територіальних одиницях, про засновників обʼєднань.

Зразок статуту працівників освіти і науки знаходиться за посиланням https://www.pon.org.ua/statut/

 

Щодо членства у профспілці працівників освіти

Згідно з частиною першою статті 7 Закону України «Про професійні спілки, їх права та гарантії діяльності» членами профспілок можуть бути особи, які працюють на підприємстві, в установі або організації незалежно від форм власності і видів господарювання, у фізичної особи, яка використовує найману працю, особи, які забезпечують себе роботою самостійно, особи, які навчаються в навчальному закладі. Однак відповідно до статті 12 Закону України «Про обʼєднання громадян» членами громадських організацій, окрім молодіжних та дитячих, можуть бути особи, які досягли 14 років. Вік членів молодіжних та дитячих громадських організацій визначається їх статутами в межах, встановлених законами України. Громадські організації можуть не мати фіксованого індивідуального членства. У діяльності громадських організацій у випадках, передбачених їх статутами, можуть брати участь колективні члени.

При цьому варто зауважити, що відповідно до частини першої статті 7 Закону України «Про обʼєднання громадян» ніхто не може бути примушений до вступу в будь-яке обʼєднання громадян.

Аналітичний центр АМУ

 

Яким є Порядок обчислення середньої заробітної плати в органах місцевого самоврядування у зв’язку з підвищенням посадових окладів?

Департамент заробітної плати та умов праці Мінсоцполітики на звернення органів місцевого самоврядування щодо реалізації положень Порядку обчислення середньої заробітної плати, затвердженого постановою Кабінету Міністрів України від 08 лютого 1995 р. № 100, у зв’язку з прийняттям постанови Кабінету Міністрів України від 24.05.2017 № 353 «Про внесення змін до постанови Кабінету Міністрів України від 9 березня 2006 р. № 268 та визнання такими, що втратили чинність, деяких постанов Кабінету Міністрів України» роз’яснює (http://www.msp.gov.ua/news/13503.html):

Перелік випадків в яких обчислення середньої заробітної плати здійснюється з урахуванням положень Порядку визначено пунктом 1.

Пунктом 2 Порядку встановлено, що обчислення середньої заробітної плати для оплати часу відпусток, або для виплати компенсації за невикористані відпустки провадиться виходячи з виплат за останні 12 календарних місяців роботи, що передують місяцю надання відпустки або виплати компенсації за невикористані відпустки.

У всіх інших випадках збереження середньої заробітної плати середньомісячна заробітна плата обчислюється виходячи з виплат за останні 2 календарні місяці роботи, що передують події, з якою пов’язана відповідна виплата.

Відповідно до пункту 10 Порядку у випадку підвищення тарифних ставок і посадових окладів на підприємстві відповідно до актів законодавства, а також за рішеннями, передбаченими колективними договорами (угодами) в розрахунковому періоді і в періоді, протягом якого за працівником зберігається середній заробіток, заробітну плату, включаючи премії та інші виплати, що враховуються під час обчислення середньої заробітної плати (в тому числі збереження середнього заробітку), за проміжок часу до підвищення коригують на коефіцієнт їх підвищення.

Разом з тим, абзацом сьомим пункту 2 Порядку передбачено, що у разі зміни структури заробітної плати з одночасним підвищенням посадових окладів працівників органів державної влади та органів місцевого самоврядування відповідно до актів законодавства період до зміни структури заробітної плати виключається з розрахункового періоду.

Відповідно до абзацу восьмого пункту 2 Порядку у разі, коли зміна структури заробітної плати з одночасним підвищенням посадових окладів працівників органів державної влади та органів місцевого самоврядування відбулася у період, протягом якого за працівником зберігається середня заробітна плата, а також коли заробітна плата у розрахунковому періоді не зберігається, обчислення середньої заробітної плати провадиться з урахуванням виплат, передбачених працівникові згідно з умовами оплати праці, що встановлені після підвищення посадових окладів.

Згідно з статтею 2 Закону України «Про оплату праці» заробітна плата складається з основної заробітної плати, додаткової заробітної плати (надбавки, премії тощо) та інших заохочувальних та компенсаційних виплат. Зміна складових заробітної плати або їх питомої ваги призводить до зміни структури заробітної плати. 

Відповідно до пункту 10 Порядку у випадку підвищення тарифних ставок і посадових окладів на підприємстві відповідно до актів законодавства, а також за рішеннями, передбаченими колективними договорами (угодами) в розрахунковому періоді і в періоді, протягом якого за працівником зберігається середній заробіток, заробітну плату, включаючи премії та інші виплати, що враховуються під час обчислення середньої заробітної плати (в тому числі збереження середнього заробітку), за проміжок часу до підвищення коригують на коефіцієнт їх підвищення.

Разом з тим, абзацом сьомим пункту 2 Порядку передбачено, що у разі зміни структури заробітної плати з одночасним підвищенням посадових окладів працівників органів державної влади та органів місцевого самоврядування відповідно до актів законодавства період до зміни структури заробітної плати виключається з розрахункового періоду.

Відповідно до абзацу восьмого пункту 2 Порядку у разі, коли зміна структури заробітної плати з одночасним підвищенням посадових окладів працівників органів державної влади та органів місцевого самоврядування відбулася у період, протягом якого за працівником зберігається середня заробітна плата, а також коли заробітна плата у розрахунковому періоді не зберігається, обчислення середньої заробітної плати провадиться з урахуванням виплат, передбачених працівникові згідно з умовами оплати праці, що встановлені після підвищення посадових окладів.

Згідно з статтею 2 Закону України «Про оплату праці» заробітна плата складається з основної заробітної плати, додаткової заробітної плати (надбавки, премії тощо) та інших заохочувальних та компенсаційних виплат. Зміна складових заробітної плати або їх питомої ваги призводить до зміни структури заробітної плати.

Отже, з прийняттям постанови № 353 відбулася зміна структури заробітної плати з одночасним підвищенням посадових окладів працівникам органів місцевого самоврядування. Тому період до зміни структури заробітної плати виключається з розрахункового періоду.

Доброго дня! Скажіть будь-ласка, наскільки правомірним є рішення селищної ради про затвердження положення про здійснення допорогових закупівель товарів, робіт і послуг із застосуванням електронної системи закупівель. Даним положенням рада зобов'язала всі комунальні заклади громади (ОТГ) здійснювати закупівлі через ПРОЗОРО в раз, якщо кошти місцевого бюджетуспрямовуються на: - капітальні видатки за умови, що вартість предмета закупівлі дорівнює або перевищує 5000 грн. - поточні видатки за умови, що вартість предмета закупівлі дорівнює або перевищує 50000 грн. Своїм рішенням рада вирішила не застосовувати положення до освітніх закладів щодо закупівлі продуктів харчування та енергоносіїв. Чи може рада своїм рішенням встановити поріг менший чим передбачено ЗУ "Про публічні закупівлі"?

Доброго дня. Відповідно до частини першої статті 2 Закону України "Про публічні закупівлі" цей Закон застосовується до замовників, за умови, що вартість предмета закупівлі товару (товарів), послуги (послуг) дорівнює або перевищує 200 тисяч гривень, а робіт - 1,5 мільйона гривень. Також під час здійснення закупівлі товарів, робіт і послуг, вартість яких є меншою за вартість, що зазначена вище, замовники повинні дотримуватися принципів здійснення публічних закупівель, установлених цим Законом, та можуть використовувати електронну систему закупівель з метою відбору постачальника товару (товарів), надавача послуги (послуг) та виконавця робіт для укладення договору.

Оскільки статтею 17 Закону України "Про місцеве самоврядування в Україні" визначено,що відносини органів місцевого самоврядування з підприємствами, установами та організаціями, що перебувають у комунальній власності відповідних територіальних громад, будуються на засадах їх підпорядкованості, підзвітності та підконтрольності, органам місцевого самоврядування може встановлювати поріг для використовувати електронну систему закупівель стосовно підпорядкованих йому комунальних підприємст, установ та організацій, який не буде суперчити частини першої статті 2 Закону України "Про публічні закупівлі". 

Вертикальні вкладки

 

 

  

Сторінку розроблено в рамках проекту
«Розробка курсу на зміцнення місцевого самоврядування в Україні» (ПУЛЬС)